REKLAMA
APOGEUM IV FALI

POLICE: wyniki finansowe

2021-09-09 18:33
publikacja
2021-09-09 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_I_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_I_H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_1H_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZCH_Police_SA_30.06.2021_raport_z_przegladu_jednostkowy-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZCH_Police_SA_30.06.2021_raport_z_przegladu_skonsolidowany-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GA_Police.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 1 404 780 1 215 183 308 933 273 610
II. Zysk na działalności operacyjnej 60 976 31 571 13 410 7 109
III. Zysk przed opodatkowaniem 66 407 36 053 14 604 8 118
IV. Zysk netto 52 840 29 350 11 620 6 608
V. Całkowity dochód za okres 54 486 25 376 11 982 5 714
VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,43 0,24 0,09 0,05
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 512 847 193 128 112 783 43 485
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (66 712) (718 746) (14 671) (161 832)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (326 924) 311 629 (71 896) 70 166
XI. Przepływy pieniężne netto razem 119 211 (213 989) 26 216 (48 182)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 64 332 445 456 14 148 100 299
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 183 550 232 366 40 365 52 319
na 30.06.2021 na 31.12.2020 na 30.06.2021 na 31.12.2020
niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa trwałe 2 644 740 2 659 146 585 016 576 221
XV. Aktywa obrotowe 944 515 749 717 208 927 162 459
XVI. Zobowiązania długoterminowe 677 722 766 719 149 912 166 143
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 112 758 897 855 246 142 194 560
XVIII. Kapitał własny 1 798 775 1 744 289 397 889 377 977
XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 274 677 269 082
XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 47 45 10 10
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 392 900 1 207 096 306 320 271 789
XXII. Zysk na działalności operacyjnej 62 489 42 291 13 742 9 522
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 98 019 41 436 21 556 9 330
XXIV. Zysk netto 83 687 35 752 18 404 8 050
XXV. Całkowity dochód za okres 85 335 31 755 18 766 7 150
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,67 0,29 0,15 0,06
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 501 593 197 996 110 308 44 581
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (66 125) (131 361) (14 542) (29 577)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (325 552) 96 441 (71 594) 21 715
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 109 916 163 076 24 172 36 718
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 44 289 39 399 9 740 8 871
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 154 228 203 321 33 917 45 780
na 30.06.2021 na 31.12.2020 na 30.06.2021 na 31.12.2020
niebadane badane niebadane badane
XXXIV. Aktywa trwałe 2 688 893 2 681 719 594 783 581 113
XXXV. Aktywa obrotowe 914 750 730 584 202 343 158 313
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 631 686 728 848 139 729 157 937
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 102 347 899 180 243 839 194 847
XXXVIII. Kapitał własny 1 869 610 1 784 275 413 557 386 642
XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 274 677 269 082


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień
okresu bilansowego:kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,6148
PLN (tabela nr 255/A/NBP/2020),kurs na 30.06.2021 roku wynosił 1 EUR
– 4,5208 PLN (tabela nr 124/A/NBP/2021),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN,kurs
średni w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku wynosił 1 EUR – 4,5472 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe I_H_2021.pdfSprawozdanie Finansowe I_H_2021.pdf Skonsolidowany raport półroczny zawierający śródroczne skrócone sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności_I_H_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_I_H_2021.pdf Skonsolidowany raport półroczny zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. za I półrocze 2021 roku
Wybrane dane finansowe 1H 2021.pdfWybrane dane finansowe 1H 2021.pdf Wybrane dane finansowe 1H 2021
GA ZCH Police SA 30.06.2021 raport z przeglądu jednostkowy-sig.pdfGA ZCH Police SA 30.06.2021 raport z przeglądu jednostkowy-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
GA ZCH Police SA 30.06.2021 raport z przeglądu skonsolidowany-sig.pdfGA ZCH Police SA 30.06.2021 raport z przeglądu skonsolidowany-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu skosnolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu GA Police.pdfOświadczenie Zarządu GA Police.pdf Oswiadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-09-09 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Stanisław Kostrubiec Wiceprezes Zarządu
2021-09-09 Anna Tarocińska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki