REKLAMA

POLICE: wyniki finansowe

2020-09-10 06:48
publikacja
2020-09-10 06:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2._SF_I_pol_2020_do_podpisu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_I_H_2020_do_podpisu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZCH_Police_SA_30.06.2020_raport_z_przegladu_skonsolidowany-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZCH_Police_SA_30.06.2020_raport_z_przegladu_jednostkowy-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9._GO_oswiadczenie_Zarzadu_GA_Police_ver_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 1 215 183 1 302 847 273 610 303 836
II. Zysk na działalności operacyjnej 31 571 55 083 7 109 12 846
III. Zysk przed opodatkowaniem 36 053 61 218 8 118 14 277
IV. Zysk netto 29 350 52 986 6 608 12 357
V. Całkowity dochód za okres 25 376 50 885 5 714 11 867
VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 75 000 000 124 175 768 75 000 000
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,24 0,73 0,05 0,17
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 193 128 42 365 43 485 9 880
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (718 746) (67 249) (161 832) (15 683)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 311 629 (23 499) 70 166 (5 480)
XI. Przepływy pieniężne netto razem (213 989) (48 383) (48 182) (11 283)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 445 456 160 209 100 299 37 362
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 232 366 111 386 52 319 25 976
na 30.06.2020 na 31.12.2019 na 30.06.2020 na 31.12.2019
niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa trwałe 2 861 584 1 837 782 640 749 431 556
XV. Aktywa obrotowe 1 006 793 1 095 718 225 435 257 301
XVI. Zobowiązania długoterminowe 400 745 531 230 89 732 124 746
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 559 306 1 065 144 349 150 250 122
XVIII. Kapitał własny 1 908 326 1 337 126 427 301 313 990
XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 750 000 278 047 176 118
XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 252 879 203 373 56 623 47 757
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 207 096 1 298 317 271 789 302 779
XXII. Zysk na działalności operacyjnej 42 291 65 937 9 522 15 377
XXIII. Zysk przed opodatkowaniem 41 436 72 929 9 330 17 008
XXIV. Zysk netto 35 752 65 598 8 050 15 298
XXV. Całkowity dochód za okres 31 755 63 491 7 150 14 807
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 75 000 000 124 175 768 75 000 000
XXVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,29 0,87 0,06 0,20
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 996 40 728 44 581 9 498
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (131 361) (43 895) (29 577) (10 237)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 96 441 (22 083) 21 715 (5 150)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 163 076 (25 250) 36 718 (5 889)
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 39 399 32 913 8 871 7 676
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 203 321 7 223 45 780 1 684
na 30.06.2020 na 31.12.2019 na 30.06.2020 na 31.12.2019
niebadane badane niebadane badane
XXXIV. Aktywa trwałe 1 886 328 1 820 458 422 375 427 488
XXXV. Aktywa obrotowe 844 844 667 240 189 172 156 684
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 364 010 494 696 81 507 116 167
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 630 856 784 848 141 258 184 302
XXXVIII. Kapitał własny 1 736 306 1 208 154 388 783 283 704
XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 750 000 278 047 176 118


Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej
metodą przeliczania:• poszczególne pozycje aktywów i
pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs
na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),kurs
na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2020),


• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych
dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie
01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN,kurs
średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN.


Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2. SF_I_pół_2020_do podpisu.pdf2. SF_I_pół_2020_do podpisu.pdf Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) za I półrocze 2020 roku
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności_I_H_2020 do podpisu.pdf1. Sprawozdanie Zarządu z działalności_I_H_2020 do podpisu.pdf Skonsolidowany raport półroczny zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. za I półrocze 2020 roku
Wybrane dane finansowe 1H 2020.pdfWybrane dane finansowe 1H 2020.pdf Wybrane dane finansowe 1H 2020
GA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu skonsolidowany-sig.pdfGA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu skonsolidowany-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu jednostkowy-sig.pdfGA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu jednostkowy-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
9. GO oświadczenie Zarządu GA Police_ver_2.pdf9. GO oświadczenie Zarządu GA Police_ver_2.pdf oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-10 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-09-10 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu
2020-09-10 Mariusz Kądziołka Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki