REKLAMA

POLENERGIA: ZAWARCIE WARUNKOWEJ DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA) WCHODZĄCEJ W SKŁAD PAKIETU UMÓW PPA i PPA+

2023-11-24 17:16
publikacja
2023-11-24 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE WARUNKOWEJ DŁUOTERMINOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII (PPA) WCHODZĄCEJ W SKŁAD PAKIETU UMÓW PPA i PPA+
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 24 listopada 2023 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zawarła z McDonald’s Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („McDonald’s”) warunkowy Pakiet umów PPA i PPA+ („Pakiet umów PPA i PPA+”), który ma zostać podpisany również przez 91 franczyzobiorców McDonald’s („Pozostali Kupujący”). Pakiet umów PPA i PPA+ dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy zainstalowanej 38 MW („FW Szymankowo") oraz związanych z tą energią gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jak również dodatkowych wolumenów energii elektrycznej składających się łącznie na całkowite zużycie energii elektrycznej przez wszystkich kupujących.

Pakiet umów PPA i PPA+ z McDonald’s został zawarty pod warunkiem zawieszającym, którym jest podpisanie do dnia 28 listopada 2023 r. Pakietu umów PPA i PPA+ przez POLO, McDonald’s oraz co najmniej 86 Pozostałych Kupujących. W przypadku niespełnienia warunku do dnia 28 listopada 2023 r., tj. niepodpisania Pakietu umów PPA i PPA+ przez co najmniej 86 Pozostałych Kupujących, Pakiet umów PPA i PPA+ nie wejdzie w życie i nie będzie wywoływać skutków prawnych. O spełnieniu lub niespełnieniu warunku zawieszającego, Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Na podstawie podpisanego Pakietu umów PPA i PPA+ pomiędzy POLO a każdym kupującym, tzn. McDonald’s oraz każdym Pozostałym Kupującym, powstaje odrębna umowa sprzedaży.

Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Pakietu umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r. W zakresie sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez FW Szymankowo oraz powiązanych gwarancji pochodzenia, planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej dotyczy określonej części wolumenu, jaki w tym okresie zostanie wyprodukowany przez FW Szymankowo będącą dedykowanym źródłem wytwórczym dla McDonald’s i Pozostałych Kupujących. Wolumen sprzedaży w kolejnych latach obowiązywania Pakietu umów PPA i PPA+ z McDonald’s i wszystkimi Pozostałymi Kupującymi, wyniesie szacunkowo 200 000 MWh dla każdego roku. Energia wyprodukowana przez FW Szymankowo będzie sprzedawana po stałej cenie. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie Pakietu umów PPA i PPA+ z McDonald’s i wszystkimi Pozostałymi Kupującymi może wynieść około 468 000 000 zł. Każdy kupujący ma opcję ograniczenia swojej umowy sprzedaży na okres lat 2026 i 2027 wyłącznie do energii elektrycznej produkowanej przez FW Szymankowo wraz ze związanymi z tą energią gwarancjami pochodzenia.

W razie wcześniejszego rozwiązania Pakietu umów PPA i PPA+ odpowiednio przez POLO lub jednego z kupujących („Strona Nienaruszająca”), z powodu określonych w umowie naruszeń umowy przez drugą stronę („Strona Naruszająca"), Stronie Nienaruszającej należy się opłata za rozwiązanie w wysokości określonej w umowie, której wymiar obniżany jest z każdym rokiem obowiązywania Pakietu umów PPA i PPA+. Wypowiedzenie Pakietu umów PPA i PPA+ łączącego POLO z danym kupującym nie powoduje wygaśnięcia Pakietu umów PPA i PPA+ między POLO a innymi kupującymi.

Podpisanie kilkuletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcami o stabilnej pozycji finansowej jest działaniem zgodnym z przyjętą przez Grupę Polenergia długoterminową strategią komercjalizacji źródeł wytwórczych. Taki model zabezpiecza strumień przychodów realizowanych w Grupie Polenergia i uniezależnia je od mogących wystąpić wahań cen na rynku energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2023-11-24 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki