REKLAMA

PIT-11. Kończy się czas na przekazanie deklaracji do urzędu skarbowego

2021-01-13 11:40
publikacja
2021-01-13 11:40
fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Płatnicy mają czas do 1 lutego na wysłanie PIT-11 do urzędu skarbowego. Natomiast podatnicy poczekają dłużej na rozliczenie PIT-11 od swojego pracodawcy, nabywcy praw autorskich czy podmiotu zatrudniającego w ramach kontraktu.

Sezon na rozliczenia podatkowe można uznać za otwarty. Jednym z pierwszych formularzy, jaki trafi do podatnika, jest rozliczenie PIT-11. Sporządzają go płatnicy dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca przewidział zaliczkowy pobór podatku.

Płatnicy mają czas na przekazanie deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego do 1 lutego, w tym roku PIT-11 wysyłany jest wyłącznie elektronicznie. Natomiast na rozliczenie PIT-11 dłużej poczekają pracownicy. Pracodawca ma czas na przekazanie PIT-11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) do 1 marca 2021 roku.

PIT-11 za 2020 r. – do kiedy?

Przesłanie informacji PIT-11 jest istotnym obowiązkiem płatnika. Musi on dochować terminów wysłania druku zarówno do urzędu skarbowego, jak i podatnika. Terminy są różne, w pierwszej kolejności PIT-11 należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Pracodawca ma na to czas do 1 lutego 2021 r., natomiast podatnikowi należy przekazać PIT-11 do 1 marca 2021 r.

Kto jest zobowiązany do wystawienia PIT-11?

Formularz PIT-11 wysyłany jest m.in. przez zakłady pracy, osoby prawne lub inne podmioty zatrudniające, w tym rolnicze spółdzielnie. W tym roku druk PIT-11 trafi do urzędów skarbowych wyłącznie drogą elektroniczną. Przepisy prawne wskazują, że obowiązkowo PIT-11 muszą sporządzić:

 1. Zakład pracy dla przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
 2. Zleceniodawca dla przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Nabywca praw autorskich dla przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
 4. Korzystający z działalności wykonywanej osobiście dla przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
 5. Organ arbitrażowy dla przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi.
 6. Odpowiednie organy i urzędy – dla przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R).
 7. Osoby prawne – dla przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
 8. Podmioty zatrudniające dla przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
 9. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną dla przychodów z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 10. Organy rentowe od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A).
 11. Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy od wypłacanych przez nie emerytur i rent.
 12. Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne od wypłacanych przez nie stypendiów.
 13. Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 14. Areszty śledcze oraz zakłady karne od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym.
 15. Spółdzielnie od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni.
 16. Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Centrum integracji społecznej od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.).
 18. Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.
 19. Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania dla przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy.

Wymienione podmioty mają obowiązek do końca stycznia wysłać formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Więcej na temat PIT-11 i jego rozliczenia pisał Paweł Łaniewski w artykule pt. "PIT-11 - czym jest i jak go rozliczyć? PIT-11 dla pracownika".

PIT-11 od pracodawcy. Można go przekazać w formie elektronicznej?

Dotychczas standardowo PIT-11 pracownikom przekazywany był w formie papierowej. PIT-11 za 2020 r. może zostać przesłany drogą elektroniczną, np. wykorzystując mail. Zgoda pracownika nie jest konieczna, jednak warto ją uzyskać podobnie jak i potwierdzenie dostarczenia formularza.

PIT-11 – jak rozliczyć?

Pracownicy, którzy otrzymają PIT-11, mogą rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2020 r. Formularze PIT można składać online, korzystając m.in. z dostępnych programów internetowych lub platformy podatkowej Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT". Wypełniony druk podatnicy mogą również wysłać pocztą na adres właściwego urzędu skarbowego.

Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2020 r.?

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych za 2020 r. Sprawdzamy, do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem oraz datę, od której można składać formularze PIT.

Natomiast osoby znajdujące się za granicą Polski mogą złożyć druk rozliczenia PIT w urzędzie konsularnym. Z kolei w przypadku osób pozbawionych wolności oraz przebywających w zakładzie karnym lub areszcie śledczym istnieje możliwość złożenia formularza w administracji danej placówki.

Niezłożenie PIT-11 w terminie

Jeżeli płatnik nie złoży informacji podatkowej w wymaganym terminie, musi swój błąd naprawić jak najszybciej. Nieterminowe złożenie PIT-11 jest wykroczeniem skarbowym. Grozi za nie grzywna, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.

W sytuacji, gdy deklaracja PIT-11 nie została przekazana do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, należy tego dokonać niezwłocznie, a do deklaracji PIT-11 dołączyć czynny żal.

Czy podatnik, który nie dostał PIT-11, musi się rozliczyć?

Podatnik, który nie otrzymał PIT-11, musi dokonać rozliczenia. Brak informacji PIT-11 nie zwalnia go z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. W przypadku nieotrzymania informacji od płatnika podatnik powinien skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sam jednak powinien zadbać o to, by w wymaganym terminie, tj. do 30 kwietnia, złożyć w urzędzie skarbowym własne zeznanie roczne, w takim przypadku o rozliczenia otrzymywane od pracodawcy czy przelewy. Po uzyskaniu PIT-11 należy dokonać korekty zeznania.

EC/DF

Źródło:
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (3)

dodaj komentarz
devnull
a dzisiaj od rana do popołudnia bramka w ministerstwie nie działa bo przyszedł jakiś "Misiewicz"
i zmienił roszerznie schemy od XML :)
był armagedon w firmach od oprogramowania księgowego, kto zapłaci za czas ludzi którzy musieli to obsłużyć na telefonach, nerwy ludzi bo termin się zbliża itd.
to
a dzisiaj od rana do popołudnia bramka w ministerstwie nie działa bo przyszedł jakiś "Misiewicz"
i zmienił roszerznie schemy od XML :)
był armagedon w firmach od oprogramowania księgowego, kto zapłaci za czas ludzi którzy musieli to obsłużyć na telefonach, nerwy ludzi bo termin się zbliża itd.
to jakis bantustan
andregru
"a do deklaracji PIT-11 dołączyć czynny żal" z pieczątką księdza dobrodzieja.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki