REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-28 17:14
publikacja
2021-05-28 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_PHAR_121_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 297 2 534 721 577
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (319) (979) (70) (223)
III. Zysk (strata) brutto (415) (722) (91) (164)
IV. Zysk (strata) netto (576) (790) (126) (180)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (568) (757) (124) (172)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 607) (273) (570) (62)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38) (19) (8) (4)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 766 905 824 206
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 121 613 246 140
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 025 558 10 984 758 11 025 558 10 984 758
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 137 758 10 984 758 11 137 758 10 984 758
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) (0,07) (0,01) (0,02)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) (0,07) (0,01) (0,02)
XIV. na dzień 31.03.2021 na dzień 31.12.2020 na dzień 31.03.2021 na dzień 31.12.2020
XV. Aktywa obrotowe 9 958 8 264 2 137 1 791
XVI. Aktywa trwałe 2 520 2 686 541 582
XVII. Aktywa razem 12 478 10 950 2 678 2 373
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 776 11 135 1 883 2 413
XIX. Zobowiązania długoterminowe 4 683 163 1 005 35
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (764) (139) (164) (30)
XXI. Udziały niekontrolujące (217) (209) (47) (45)
XXII. Liczba akcji (szt.) 11 137 758 10 984 758 11 137 758 10 984 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAQS_PHAR 121_FINAL.pdfSAQS_PHAR 121_FINAL.pdf Pharmena Raport za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Konrad Palka Prezes Zarząd
2021-05-28 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki