REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 12 listopada 2019 roku

2019-11-13 12:13
publikacja
2019-11-13 12:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 12 listopada 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 listopada 2019 roku.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Damiana Lubockiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia,
6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. („Spółka”), w związku z rezygnacją pana Zbigniewa Prokopowicza z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 6 listopada 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), uchwala, co następuje:
§1
Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Miguela Kohlmanna do składu Rady Nadzorczej Spółki („Członek Rady Nadzorczej”) ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
§2
1. Na zasadach określonych wyłącznie w niniejszej uchwale Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto w wysokości 20.833 (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy Euro) EUR z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci Członkowi Rady Nadzorczej wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie określonym dla członków Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.
W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów „przeciwko” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.


Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders
Meeting of Pfleiderer Group S.A. on 12 November 2019


Current Report no. 47/2019


The Management Board of Pfleiderer Group Spółka Akcyjna, with its
registered office in Wrocław, Poland (the “Company”), hereby presents
resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on
11 November 2019.

Resolution No. 1


of the Extraordinary General Meeting


of Pfleiderer Group S.A. with its registered seat in Wrocław


dated 12 November 2019


on election of the Chairman


Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company under
business name: Pfleiderer Group S.A. with its registered office in
Wrocław resolves to elect Damian Lubocki as the Chairman of the General
Meeting.


In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 51,760,806, “against” – 0, “abstain” – 0.

Resolution No. 2


of the Extraordinary General Meeting


of Pfleiderer Group S.A. with its registered seat in Wrocław


dated 12 November 2019


on adopting the agenda


Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company under
business name: Pfleiderer Group S.A. with its registered office in
Wrocław hereby resolves the following agenda of the General Meeting:


1. Opening the Extraordinary General Meeting,


2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting,


3. Stating correctness of convocation of the Extraordinary General
Meeting and its ability to adopt the resolution,


4. Adopting the agenda of the Extraordinary General Meeting,


5. Adopting the resolution on the appointment of a member of the
Company’s Supervisory Board and determining the rules on his
remuneration,


6. Closing the meeting.


In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 51,760,806, “against” – 0, “abstain” – 0.

Resolution No. 3


of the Extraordinary General Meeting


of Pfleiderer Group S.A. with its registered seat in Wrocław


dated 12 November 2019


on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board and
determining the rules on his remuneration


Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article
17.2 of the statute of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”), in
relation to the resignation of Mr. Zbigniew Prokopowicz from the
Supervisory Board of the Company, dated 6 November 2019, in effect as of
the date of the appointment by the General Meeting of the Company of a
new member of the Supervisory Board of the Company in his place, the
Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves,
as follows:


§1


The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Miguel Kohlmann to the
Company’s Supervisory Board (“Supervisory Board Member”) in effect as of
the date of this resolution.


§2


1. Supervisory Board Member is entitled to fixed monthly gross
remuneration for performing duties of a member of the Supervisory Board
in the amount of EUR 20,833 (twenty thousand eight hundred thirty three
Euro), based only on the provisions of this resolution.


2. Remuneration of the Supervisory Board Member determined on the basis
of this resolution shall be payable in arrears by the third business day
of each consecutive month for the preceding calendar month.


3. Remuneration of Supervisory Board Member payable in accordance with
this resolution shall be paid by bank transfer to the bank account
indicated by the Supervisory Board Member.


4. Regardless of remuneration payments pursuant to this resolution, the
Company shall reimburse the Supervisory Board Member all duly documented
costs incurred by him which are directly related to the participation in
activities of the Supervisory Board or any of its committees, in
particular travelling and lodging expenses, in the manner specified for
payment remuneration for Supervisory Board Members.


§3


The resolution comes into effect upon its adoption.


In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes
was 51,760,806 which constitutes 80% of share capital.


Number of votes “in favour” – 51,760,806, “against” – 0, “abstain” – 0.


No protest was raised to be entered into the minutes during the General
Meeting.


This report was prepared pursuant to § 19 Section 1 item 6 of the
Regulation of Minister of Finance on current and periodic information to
be published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the laws of
a nonmember state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757).


13.11.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-13 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki