REKLAMA

PEKAES: Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Członka Rady Nadzorczej.

2016-09-16 17:19
publikacja
2016-09-16 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES S.A. Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. (por. raport bieżący nr 22/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.) NZW podjęło uchwałę nr 3/09/2016 w sprawie powołania pani Anety Fiedoruk do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Pani Aneta Fiedoruk, powołana w dniu 16 września 2016 r. na Członka Rady Nadzorczej PEKAES S.A. obecnej kadencji, jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej, na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finanse i Rachunkowość. W roku 2008 pracowała w Supernova Management sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty Biura Zarządu, w latach 2008-2009 pracowała w Asset Management Equity Fellows sp. z o.o. SKA na stanowisku Specjalisty Biura Zarządu. Od 2009 r. zatrudniona w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacyjnego. Od 2013 r. pełni funkcję prokurenta w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2013 roku pełni funkcję prokurenta w Superus 3 sp. z o.o. Od 2013 roku pełni funkcję prokurenta w Osiecki Inwestycje Alternatywne sp. z o.o. (dawniej: AIS Investment sp. z o.o.). W roku 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Osiecki Inwestycje 4 sp. z o.o. W latach 2014-2015 pełniła funkcję likwidatora w Osiecki Inwestycje 4 sp. z o.o. w likwidacji. W latach 2015-2016 pełniła funkcję dyrektora ZORM SARL. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Altus Agent Transferowy sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem pani Anety Fiedoruk, spełnia ona warunki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, jak i nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach, nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie pełniła w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. W ocenie pani Anety Fiedoruk nie ma po jej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem pani Anety Fiedoruk nie widnieje ona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-16 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-09-16 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki