REKLAMA
WEBINAR

PEKABEX: wyniki finansowe

2022-11-24 07:33
publikacja
2022-11-24 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEKABEX_2022.Q3_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Grupa Kapitałowa Pekabex S.A.
Sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 1 255 535 1 052 199 267 818 230 822
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 724 42 858 14 873 9 402
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 60 892 38 265 12 989 8 394
IV. Zysk (strata) netto 48 649 30 713 10 377 6 738
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 47 845 30 525 10 206 6 696
VI. Zysk na akcję (PLN) 1,93 1,23 0,41 0,27
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,93 1,23 0,41 0,27
VIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6880 4,5585
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 784 (61 292) 5 713 (13 446)
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 455) (19 335) (2 443) (4 242)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 19 581 47 865 4 177 10 500
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 34 911 (32 762) 7 447 (7 187)
XIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6880 4,5585
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIV. Aktywa 1 340 517 1 220 339 275 271 265 326
XV. Zobowiązania długoterminowe 205 824 210 018 42 265 45 662
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 671 497 604 699 137 890 131 474
XVII. Kapitał własny 463 196 405 622 95 116 88 190
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 435 348 380 542 89 397 82 737
XIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,8698 4,5994
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z wyniku
XX. Przychody ze sprzedaży 14 271 13 228 3 044 2 902
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 151 5 607 1 739 1 230
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 687 15 950 2 066 3 499
XXIII. Zysk (strata) netto 8 158 14 988 1 740 3 288
XXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 158 14 988 1 740 3 288
XXV. Zysk na akcję (PLN) 0,33 0,61 0,07 0,13
XXVI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,33 0,61 0,07 0,13
XXVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6880 4,5585
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 247 (1 508) 4 319 (331)
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 902) (19 721) (619) (4 326)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (27 820) 36 794 (5 934) 8 071
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 474) 15 564 (2 234) 3 414
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6880 4,5585
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXIII. Aktywa 269 197 280 561 55 279 61 000
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 76 326 74 644 15 673 16 229
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 438 41 172 4 813 8 952
XXXVI. Kapitał własny 169 433 164 746 34 793 35 819
XXXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 169 433 164 746 34 793 35 819
XXXVIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,8698 4,5994
<html>
<head>

</head>
<body>
<br/>
<br/>
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none"><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="15px">Porównywalne
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania </font></span><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="15px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">z
sytuacji finansowej, jak i jednostkowego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">roku.</span></font>

<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">
<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Zasady
przyjęte do przeliczenia wybranych danych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowych
na euro Wybrane dane finansowe </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zostały
przeliczone na euro według następujących zasad:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">1.
poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zobowiązań
na dzień 30 września 2022 roku – według średniego kursu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązującego
na dzień 30 września 2022 roku – 4,8698 złotych/euro, </span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">2.</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczególne
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
31 grudnia 2021 roku – według średniego kursu obowiązującego na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
31 grudnia 2021 roku – 4,5994 złotych/euro, </span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">3.</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przepływów
pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy 2022 roku - według </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okresu
od 1 stycznia do 30 września 2022 roku – 4,6880 złotych/euro,</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4.
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przepływów
pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dziewięciu
miesięcy 2021 roku - według kursu stanowiącego średnią </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">września
2021 roku – 4,5585 złotych/euro.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PEKABEX 2022.Q3_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdfGK PEKABEX 2022.Q3_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdf GK PEKABEX 2022.Q3_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu Beata Żaczek
2022-11-24 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu Przemysław Borek
2022-11-24 Tomasz Seremet Członek Zarządu Tomasz Seremet
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki