REKLAMA

PCF Group S.A.: wyniki finansowe

2022-09-29 20:04
publikacja
2022-09-29 20:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220929_PCF_SSF_H1_2022_-_FINAL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220929_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_H1_2022_-_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220929_PCF_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_PCF_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_PCF_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Aktywa 372200 316692 79520 68855
II. Kapitał własny 283100 259542 60484 56430
III. Przychody ze sprzedaży 90592 77323 19513 17005
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21371 23566 4603 5183
V. Zyska (strata) przed opodatkowaniem 27775 22912 5983 5039
VI. Zysk (strata) netto 25480 21720 5488 4777
VII. Przepływy pieniężne netto razem (2769) 109878 (596) 24164


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężny
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego,


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu
_sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co
należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce
prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20220929_PCF SSF H1 2022 - FINAL signed.pdf20220929_PCF SSF H1 2022 - FINAL signed.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
20220929 Sprawozdanie Zarządu z działalności H1 2022 - FINAL.pdf20220929 Sprawozdanie Zarządu z działalności H1 2022 - FINAL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
20220929_PCF Oświadczenie Zarządu.pdf20220929_PCF Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu PCF Group S.A.
2410 PCF 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf2410 PCF 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport z przeglądu SSF
2410 PCF 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf2410 PCF 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport z przeglądu JSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki