REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2021-08-19 17:48
publikacja
2021-08-19 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa/static/att/emitent/2021-08/PCC-Rokita-SF-1H2021_202108190749049007.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF__RzP_PCC_Rokita_PL_19082021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Rokita_wybrane_dane_finansowe_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_SF_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_SzB_PCC_Rokita__PL_19082021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_wybrane_dane_finansowe_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_PCC_Rokita_1H2021_19082021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży 1 054 739 703 883 231 954 158 486
II. Zysk na działalności operacyjnej 200 605 52 558 44 116 11 834
III. Zysk przed opodatkowaniem 192 734 37 609 42 385 8 468
IV. Zysk netto 159 679 30 182 35 116 6 796
V. EBITDA 295 255 129 727 64 931 29 209
VI. Pozostałe dochody całkowite netto (129) 210 (28) 47
VII. Całkowite dochody ogółem 159 550 30 392 35 088 6 843
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 167 957 144 038 36 936 32 431
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (66 656) (85 668) (14 659) (19 289)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (179 391) (32 441) (39 450) (7 304)
XI. Przepływy pieniężne netto (78 090) 25 929 (17 173) 5 838
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 8,04 1,52 1,77 0,34
XIV. Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 1 529 848 1 584 053 338 402 343 255
XVI. Aktywa obrotowe 555 703 476 732 122 921 103 305
XVII. Kapitał własny 873 419 786 747 193 200 170 483
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 391 4 302
XIX. Zobowiązania długoterminowe 760 744 856 185 168 276 185 531
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 451 388 417 853 99 847 90 546
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 43,99 39,63 9,73 8,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa PCC Rokita SF 1H2021.pdfGrupa Kapitałowa PCC Rokita SF 1H2021.pdf Skrócone skosolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2021
SSF_ RzP_PCC Rokita_PL_19082021.pdfSSF_ RzP_PCC Rokita_PL_19082021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
Grupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe 1H2021.pdfGrupa Kapitałowa Rokita_wybrane dane finansowe 1H2021.pdf Wybrane dane finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2021
PCC Rokita SF 1H2021.pdfPCC Rokita SF 1H2021.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2021
JSF_SzB_PCC Rokita_ PL_19082021.pdfJSF_SzB_PCC Rokita_ PL_19082021.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1H2021.pdfPCC Rokita_wybrane dane finansowe_1H2021.pdf Wybrane dane finansowe PCC Rokita za I półrocze 2021
Sprawozdanie Zarządu Grupa PCC Rokita_1H2021_19082021.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa PCC Rokita_1H2021_19082021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-19 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2021-08-19 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki