REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

2018-03-20 17:35
publikacja
2018-03-20 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
PCC_Intermodal_Rj-2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_BR_jednostkowe_PCC_31122017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Intermodal_Stanowisko_Zarzadu_Opinia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-20
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 306 838 269 834 72 287 61 666
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 334 6 900 1 728 1 577
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 059 (769) 721 (176)
IV. Zysk (strata) netto 1 396 42 329 10
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 179 21 269 1 927 4 861
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 567) (10 268) (1 311) (2 347)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 213) (6 305) (2 171) (1 441)
VIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (6 601) 4 696 (1 555) 1 073
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,00 0,00 0,00
X. Aktywa, razem 315 672 321 843 75 684 72 749
XI. Kapitał własny 87 903 86 506 21 075 19 554
XII. Kapitał zakładowy 77 566 77 566 18 597 17 533
XIII. Zobowiązania długoterminowe 168 101 183 321 40 303 41 438
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 59 668 52 016 14 306 11 757
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,13 1,12 0,27 0,25
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,13 1,12 0,27 0,25
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PCC_Intermodal_Rj-2017.pdfPCC_Intermodal_Rj-2017.pdf Sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A.
Sprawozdanie BR_jednostkowe PCC_31122017.pdfSprawozdanie BR_jednostkowe PCC_31122017.pdf Sprawozdanie z badania biegłych PCC Intermodal S.A.
PCC_Intermodal_Stanowisko_Zarządu_Opinia_RN.pdfPCC_Intermodal_Stanowisko_Zarządu_Opinia_RN.pdf Stanowisko Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-20 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
2018-03-20 Adam Adamek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-20 Małgorzata Jędrzejewska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki