REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2021-09-30 22:04
publikacja
2021-09-30 22:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_PBS_Finanse_S.A._na_dzien_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_I_polrocze_30.06.21r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_dobre_praktyki_PBF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_PL_MSUP_2410_v_06_07_2021_PBS_Finanse-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PBS_FINANSE_SPOLKA_AKCYJNA_W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPORZADZENIA_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 31 132 30
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej -624 -150 -1 138 -256
III. Zysk [strata] przed opodatkowaniem -73 -16 -2 155 -458
IV. Zysk [strata] netto z działalności kontynuowanej -73 -16 -1 793 -408
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 663 -366 -1 042 -235
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 760 170 990 223
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 -2 -14 -3
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -912 -201 -66 -15
IX. Aktywa razem 10 751 2 378 12 295 2 753
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 688 373 1 710 383
XI. Zobowiązania długoterminowe 15 3 38 8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 366 81 280 63
XIII. Kapitał własny ogółem 9 063 2 005 10 585 2 370
XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 063 2 005 10 585 2 370
XV. Kapitał podstawowy 29 266 6 474 29 266 6 553
XVI. Liczba akcji w szt. 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [zł/EUR] -0,01 -0,01 -0,17 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR] 0,87 0,19 1,01 0,23
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł/EUR] 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PBS Finanse S.A. na dzień 30.06.2021.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PBS Finanse S.A. na dzień 30.06.2021.pdf Sprawozdanie za I półrocze 2021r.
Sprawozdanie zarządu I półrocze 30.06.21r..pdfSprawozdanie zarządu I półrocze 30.06.21r..pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2021r.
GPW_dobre_praktyki_PBF 2021.pdfGPW_dobre_praktyki_PBF 2021.pdf Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF PL_MSUP 2410 v 06_07_2021 PBS Finanse-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF PL_MSUP 2410 v 06_07_2021 PBS Finanse-sig.pdf Raport z przeglądu sprawozdania za I półrocze 2021r
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki