PBO ANIOŁA S.A.: wyniki finansowe

2015-10-30 17:10
publikacja
2015-10-30 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
JSF_PBO_ANIOLA_SA_3Q2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-10-30
PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Aktywa trwałe 11 479 23 968 2 708 5 622
II. Aktywa obrotowe 22 013 18 620 5 193 4 368
III. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 3 529 10 560 833 2 477
IV. AKTYWA OGÓŁEM 37 022 53 149 8 734 12 467
V. Kapitał własny -5 440 11 040 -1 283 2 590
VI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 462 42 108 10 018 9 877
VIII. Liczba akcji (szt.) 7 609 566 7 609 566 7 609 566 7 609 566
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN, EURO) -0,71 1,45 -0,17 0,34
X. Kurs PLN/EURO na koniec okresu 4,2386 4,2633
XI. Przychody ze sprzedaży 7 032 2 325 1 679 556
XII. Zysk (strata) na sprzedaży -364 -2 732 -87 -653
XIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 888 -16 094 -928 -3 846
XIV. Zysk (strata) brutto -16 481 -17 290 -3 935 -4 132
XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -16 481 -17 290 -3 935 -4 132
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 225 2 489 54 595
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 032 969 1 679 232
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 187 -3 314 45 -792
XIX. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 7 444 144 1 778 34
XX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 7 609 566 7 609 566 7 609 566 7 609 566
XXI. Zysk na jedną akcję (PLN, EURO) -2,1658 -2,27 -0,5172 -0,54
XXII. Średni kurs PLN/EURO 4,1879 4,1847


Wybrane
dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są wg stanu na dzień 30.09.2015 r. i 31.12.2014 r. (dane
porównawcze)


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JSF PBO ANIOŁA SA 3Q2015.pdfJSF PBO ANIOŁA SA 3Q2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-30 Artur Walkowiak Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki