PBG: wyniki finansowe

2020-07-01 01:11
publikacja
2020-07-01 01:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_GK_PBG_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_za_z_dzialalności_gk_pbg_za_rok_2019_master_30.06_clean_signed_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PBG_SA_2019_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_SARS_2020_06_30_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_Zarzadu_o_rzetelności_sprawozdań.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_Zarzadu_o_wyborze_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oświadczeń_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_2020_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2020_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_niefinansowe_gk_pbg_2019_kbf_18.34_signed_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarządu_do_Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 250 1 318 157 58 310 923
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 273 092) (61 359) (996 523) (14 473)
III. Zysk (strata) brutto (4 274 641) (39 120) (996 885) (9 228)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający: (4 274 999) (53 317) (996 968) (12 576)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 191 729) (28 188) (977 549) (6 649)
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym (83 269) (25 128) (19 419) (5 927)
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający: (4 873 690) (48 854) (1 136 588) (11 524)
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 477 674) (23 725) (1 044 234) (5 596)
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym (396 015) (25 128) (92 354) (5 927)
X. Całkowite dochody ogółem za okres przypadające: (4 879 070) (60 522) (1 137 843) (14 276)
XI. - akcjonariuszom jednostki dominującej (4 479 172) (33 336) (1 044 583) (7 863)
XII. - akcjonariuszom niekontrolującym (399 898) (27 186) (93 260) (6 413)
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5,47) (0,03) (1,28) (0,01)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5,47) (0,03) (1,28) (0,01)
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (91 612) (147 991) (21 365) (34 908)
XVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 748 59 576 1 107 14 053
XVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 504) (10 972) (817) (2 588)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (90 368) (99 387) (21 075) (23 443)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIX. Aktywa 1 339 999 1 566 608 315 146 364 327
XX. Zobowiązania długoterminowe 4 260 430 788 1 002 100 183
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 817 138 941 310 1 132 911 218 909
XXII. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 1 202 841 - 282 888 -
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (4 686 982) (207 918) (1 102 301) (48 353)
XXIV. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XXVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (5,73) (0,25) (1,35) (0,06)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK PBG za rok 2019.pdfSSF GK PBG za rok 2019.pdf Sprawozdanie finansowe GK PBG za rok 2019
sprawozdanie za z działalności gk pbg za rok 2019_master_30.06_clean_signed_1.pdfsprawozdanie za z działalności gk pbg za rok 2019_master_30.06_clean_signed_1.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za rok 2019
Stanowisko Zarządu_SSF.pdfStanowisko Zarządu_SSF.pdf Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta
GK PBG SA 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfGK PBG SA 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Stanowisko Biegłego Rewidenta
Oświadczenie RN ocena SARS 2020 06 30 (2).pdfOświadczenie RN ocena SARS 2020 06 30 (2).pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania GK PBG
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego.pdfOświadczenie Zarządu o wyborze biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Informacja Zarzadu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej.pdfInformacja Zarzadu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej.pdf Informacja Zarządu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN wybór audytora 2020 06 30.pdfOświadczenie RN wybór audytora 2020 06 30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN komitet audytu 2020 06 30.pdfOświadczenie RN komitet audytu 2020 06 30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu
sprawozdanie niefinansowe gk pbg 2019_kbf_18.34_signed_3.pdfsprawozdanie niefinansowe gk pbg 2019_kbf_18.34_signed_3.pdf Sprawozdanie niefinansowe za rok 2019
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdf List Prezesa

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje S.A. Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje S.A.
2020-06-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu Maciej Stańczuk
2020-06-30 Michał Maćkowiak Członek Zarządu Michał Maćkowiak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Corporate Finance & IT Sp. z o.o. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Corporate Finance & IT Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki