PBG: wyniki finansowe

2020-07-01 00:58
publikacja
2020-07-01 00:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_PBG_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_PBG_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBG_SA_2019_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_SAR_2020_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_Zarzadu_o_rzetelności_sprawozdań.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_Zarzadu_o_wyborze_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oświadczeń_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_2020_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2020_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_niefinansowe_gk_pbg_2019_kbf_18.34_signed_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarządu_do_Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 84 270 84 753 19 589 19 710
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 501 391) (38 095) (1 046 397) (8 859)
III. Zysk (strata) brutto (4 687 512) (68 936) (1 089 663) (16 032)
IV. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367)
VI. Całkowite dochody ogółem (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367)
VII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (5,728) (0,087) (1,331) (0,020)
VIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (5,728) (0,087) (1,331) (0,020)
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 675) (61 939) (2 714) (14 404)
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 659 57 312 2 013 13 328
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 399 (148) 325 (35)
XII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 617) (4 775) (376) (1 110)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIII. Aktywa 120 267 415 299 28 242 96 581
XIV. Zobowiązania długoterminowe - 365 487 - 84 997
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 009 352 251 460 1 176 318 58 479
XVI. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
XVII. Kapitał własny (4 889 085) (201 649) (1 148 077) (46 895)
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (5,974) (0,251) (1,403) (0,058)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF PBG za rok 2019.pdfJSF PBG za rok 2019.pdf Sprawozdanie finansowe PBG S.A. w restrukturyzacji za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG za rok 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności PBG za rok 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PBG S.A. w restrukturyzacji za rok 2019
Stanowisko Zarządu_JSF.pdfStanowisko Zarządu_JSF.pdf Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta
PBG SA 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfPBG SA 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Stanowisko Biegłego Rewidenta
Oświadczenie RN ocena SAR 2020 06 30.pdfOświadczenie RN ocena SAR 2020 06 30.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania PBG S.A.
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań finansowych
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego.pdfOświadczenie Zarządu o wyborze biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Informacja Zarzadu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej.pdfInformacja Zarzadu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej.pdf Informacja Zarządu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN wybór audytora 2020 06 30.pdfOświadczenie RN wybór audytora 2020 06 30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN komitet audytu 2020 06 30.pdfOświadczenie RN komitet audytu 2020 06 30.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu
sprawozdanie niefinansowe gk pbg 2019_kbf_18.34_signed_3.pdfsprawozdanie niefinansowe gk pbg 2019_kbf_18.34_signed_3.pdf Sprawozdanie niefinansowe za rok 2019
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdf List Prezesa

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje S.A. Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji Zimmerman Filipiak Restrukturyzacje S.A.
2020-06-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu Maciej Stańczuk
2020-06-30 Michał Maćkowiak Członek Zarządu Michał Maćkowiak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Corporate Finance & IT Sp. z o.o. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Corporate Finance & IT Sp. z o.o
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki