REKLAMA
WAŻNE

PBG: wyniki finansowe

2019-11-29 20:45
publikacja
2019-11-29 20:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_GK_PBG_za_III_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 833 287 908 519 193 401 213 593
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (249 959) (32 077) (58 014) (7 541)
III. Zysk (strata) brutto (256 252) (29 542) (59 475) (6 945)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający (241 959) (42 894) (56 157) (10 084)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (111 065) (26 772) (25 778) (6 294)
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym (130 893) (16 122) (30 380) (3 790)
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (239 572) (44 210) (55 603) (10 394)
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (108 678) (28 088) (25 224) (6 603)
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym (130 893) (16 122) (30 380) (3 790)
X. Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające (239 546) (44 694) (55 597) (10 507)
XI. - akcjonariuszom jednostki dominującej (108 504) (27 561) (25 183) (6 479)
XII. - akcjonariuszom niekontrolującym (131 042) (17 133) (30 414) (4 028)
XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,133) (0,035) (0,031) (0,008)
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,133) (0,035) (0,031) (0,008)
XVII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pieniężnych
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 993) (105 465) (3 944) (24 795)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 824 43 668 655 10 266
XX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 400 (1 909) 557 (449)
XXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (11 769) (63 706) (2 732) (14 977)
XXII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,3086 4,2535
XXIII. Bilans, dane na dzień: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 31.12.2018
XXIV. Aktywa 1 475 172 1 566 608 337 290 364 327
XXV. Zobowiązania długoterminowe 150 345 430 788 34 376 100 183
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 369 543 941 310 313 139 218 909
XXVII. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 742 3 807
XXVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (316 314) (207 918) (72 323) (48 353)
XXIX. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (0,39) (0,25) (0,09) (0,06)
XXXI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,3000
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
XXXII. Przychody ze sprzedaży 64 458 50 684 14 960 11 916
XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (39 775) (22 983) (9 232) (5 403)
XXXIV. Zysk (strata) brutto (109 709) (50 292) (25 463) (11 824)
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (109 782) (50 562) (25 480) (11 887)
XXXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (109 782) (50 562) (25 480) (11 887)
XXXVII. Całkowite dochody ogółem za okres (109 782) (50 562) (25 480) (11 887)
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,134) (0,063) (0,031) (0,015)
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,134) (0,063) (0,031) (0,015)
XLII. Średni kurs PLN / EUR x x 4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pieniężnych
XLIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 636) (42 105) (612) (9 899)
XLIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 562 40 679 1 059 9 564
XLV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 663) (2 609) (386) (613)
XLVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 263 (4 036) 61 (949)
XLVII. Średni kurs PLN/EUR x x 4,3086 4,2535
XLVIII. Bilans, dane na dzień: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 31.12.2018
XLIX. Aktywa 332 802 415 299 76 093 96 581
L. Zobowiązania długoterminowe 44 052 365 487 10 072 84 997
LI. Zobowiązania krótkoterminowe 600 033 251 460 137 194 58 479
LII. Kapitał własny (311 283) (201 649) (71 173) (46 895)
LIII. Kapitał podstawowy 16 368 16 368 3 743 3 807
LIV. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
LV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (0,38) (0,25) (0,09) (0,06)
LVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,3736 4,3000


Powyższe dane finansowe narastająco za 3 kwartały 2019 roku i za 3
kwartały 2018 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średnieg kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku- 4,3736
PLN/EUR ( na dzień 31 grudnia 2018 roku- 4,3000 PLN/EUR)-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z
przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego: od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku- 4,3086
PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku -
4,2535 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF GK PBG za III Q 2019.pdfSF GK PBG za III Q 2019.pdf Raport za III kwartał 2019 roku zawierający:
- śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG
- informację dodatkową do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG
- śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki dominującej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2019-11-29 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Michał Maćkowiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki