REKLAMA

OT LOGISTICS: wyniki finansowe

2023-11-21 18:38
publikacja
2023-11-21 18:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 488 662 275 095 106 758 58 681
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 137 745 58 441 30 093 12 466
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 172 963 97 767 37 787 20 855
IV. Zysk (strata) netto 145 394 92 592 31 764 19 751
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 144 475 92 331 31 563 19 695
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 748 55 693 30 749 11 880
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 86 979 -9 718 19 002 -2 073
VIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -180 862 -31 892 -39 513 -6 803
IX. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 46 865 14 083 10 239 3 004
X. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 13 098 780 12 796 582 13 098 780 12 796 582
XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 11,10 7,07 2,42 1,51
XIII. Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 11,10 7,24 2,42 1,54
XIV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą 11,03 7,05 2,41 1,50
XV. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą 11,03 7,22 2,41 1,54
XVI. Aktywa trwałe 533 691 520 646 115 129 111 014
XVII. Aktywa obrotowe 173 001 206 518 37 320 44 035
XVIII. Aktywa razem 706 691 727 162 152 449 155 049
XIX. Zobowiązania długoterminowe 375 692 378 811 81 045 80 772
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 115 378 192 362 24 890 41 016
XXI. Kapitał własny 215 621 155 989 46 514 33 261
XXII. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 3 144 678 670
XXIII. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 16,46 11,91 3,55 2,54
XXV. Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję * 9,26 6,40 2,00 1,36
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 424 761 199 670 92 797 42 592
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 373 19 538 7 291 4 168
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 96 069 64 986 20 988 13 862
XXIX. Zysk (strata) netto 80 713 64 554 17 633 13 770
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 864 14 839 17 229 3 165
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 127 824 809 27 926 173
XXXII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -149 853 -7 051 -32 738 -1 504
XXXIII. Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 56 905 8 754 12 432 1 867
XXXIV. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XXXV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 13 098 780 12 796 582 13 098 780 12 796 582
XXXVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 6,16 4,93 1,35 1,05
XXXVII. Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą 6,16 5,04 1,35 1,08
XXXVIII. Aktywa trwałe 250 552 274 144 54 050 58 454
XXXIX. Aktywa obrotowe 131 747 165 726 28 421 35 337
XL. Aktywa razem 382 299 439 869 82 470 93 791
XLI. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 11 030 12 360 2 379 2 635
XLII. Zobowiązania długoterminowe 114 823 112 813 24 770 24 054
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 131 187 186 317 28 300 39 727
XLIV. Kapitał własny 125 259 128 379 27 021 27 374
XLV. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 144 3 144 678 670
XLVI. Liczba akcji (szt.) 13 098 780 13 098 780 13 098 780 13 098 780
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję 9,56 9,80 2,06 2,09
XLVIII. Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję * 9,26 6,40 2,00 1,36
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">*<i>kwota
obejmuje wypłaconą dywidendę za rok 2022 oraz zadeklarowaną zaliczkę na
dywidendę za rok 2023 na podstawie jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki OTL za pierwsze półrocze 2023 r, które zostało
zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta. Szczegóły w nocie 6.5.22</i></font></span><br/>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"> </font></span>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="565" style="width: 424.0pt">
<tr style="height: 20.4pt">
<td width="335" style="width: 251.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 20.4pt">
<p class="MsoNormal">

</p>
</td>
<td width="76" style="width: 57.0pt; border-top-color: gray; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: gray; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 20.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">01.01.2023
- 30.09.2023</font></span></b>
</p>
</td>
<td width="77" style="width: 58.0pt; border-top-color: gray; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 20.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">01.01.2022-30.09.2022</font></span></b>
</p>
</td>
<td width="77" style="width: 58.0pt; border-top-color: gray; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 20.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">01.01.2022-31.12.2022</font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.35pt">
<td width="335" style="width: 251.0pt; border-top-color: gray; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: gray; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)</font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" style="width: 57.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: gray; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,6356</font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" style="width: 58.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,8698</font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" style="width: 58.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,6899</font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 11.35pt">
<td width="335" style="width: 251.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-color: gray; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-right-style: none; border-right-width: medium; background-color: #F2F2F2; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">Średni
kurs okresu (EUR/PLN)</font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" style="width: 57.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: gray; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,5773</font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" style="width: 58.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,6880</font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" style="width: 58.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-bottom-color: gray; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-right-color: gray; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 11.35pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="black">4,6883</font></span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane dane ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego
sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.2pt; text-indent: -14.2pt; line-height: 115%">
<span><font size="11.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego
na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.</font></span>
</p>
<span><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
dla EUR.</font></span><br/>

<p class="MsoNormal">
<span><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane dane z
bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.15pt; text-indent: -14.45pt; line-height: 115%">
<span><font size="7.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski dla EUR,</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="justify" style="margin-top: 3.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 3.0pt; margin-left: 14.15pt; text-indent: -14.45pt; line-height: 115%">
<span><font size="7.0pt" face="SimSun">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="7.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. </font></span>
</p>
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%">
</font></span>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf2023_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2023-11-21 Grzegorz Zubrzycki Wiceprezes Zarządu
2023-11-21 Daniel Górecki Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki