REKLAMA
PIT 2023

ORLEN S.A.: wyniki finansowe

2023-10-31 07:01
publikacja
2023-10-31 07:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ORLEN_231031_2023kw3_-_RAPORT_IIIQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ORLEN_231031_2023q3-_RAPORT_IIIQ2023_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 260 315 176 166 56 871 37 578
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 32 112 30 477 7 015 6 501
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS 32 112 21 931 7 015 4 678
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 33 804 33 417 7 385 7 128
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym : 23 357 26 081 5 103 5 563
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS - 8 546 - 1 823
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS 23 357 17 535 5 103 3 740
Zysk przed opodatkowaniem 24 524 24 988 5 358 5 330
Zysk przed opodatkowaniem oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS 24 524 16 442 5 358 3 507
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 18 804 24 219 4 108 5 166
Zysk netto oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS 17 112 12 733 3 738 2 716
Zysk netto 17 112 21 279 3 738 4 539
Całkowite dochody netto 20 691 22 876 4 520 4 880
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 17 016 21 061 3 717 4 493
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 20 595 22 653 4 499 4 832
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 752 17 049 8 248 3 637
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (28 709) (7 019) (6 272) (1 498)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (15 007) (1 594) (3 279) (340)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 964) 8 436 (1 303) 1 799
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 14,66 33,62 3,20 7,17
30/09/2023 31/12/2022 30/09/2023 31/12/2022
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Aktywa trwałe 164 474 154 624 35 481 32 971
Aktywa obrotowe 91 363 119 340 19 709 25 446
Aktywa razem 255 837 273 964 55 190 58 417
Kapitał podstawowy 1 974 1 974 426 421
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 151 272 137 062 32 633 29 225
Kapitał własny razem 152 379 138 073 32 871 29 440
Zobowiązania długoterminowe 38 875 42 021 8 386 8 960
Zobowiązania krótkoterminowe 64 583 93 870 13 933 20 017
Liczba akcji 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 130,30 118,06 28,11 25,17
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 175 681 128 269 38 381 27 361
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 14 986 20 566 3 274 4 387
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) oczyszczony o zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS S.A. 14 986 10 444 3 274 2 228
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 12 595 18 989 2 752 4 051
Zysk przed opodatkowaniem 14 594 19 136 3 188 4 082
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 13 711 19 677 2 995 4 197
Zysk netto 12 077 17 474 2 638 3 727
Całkowite dochody netto 16 248 17 198 3 550 3 669
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 036 7 653 5 251 1 632
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (18 197) (2 901) (3 975) (619)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (8 624) (262) (1 884) (56)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 785) 4 490 (608) 958
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 10,40 27,89 2,27 5,95
30/09/2023 31/12/2022 30/09/2023 31/12/2022
(dane (dane
przekształcone) przekształcone)
Aktywa trwałe 117 038 111 304 25 247 23 733
Aktywa obrotowe 76 082 86 274 16 413 18 395
Aktywa razem 193 120 197 578 41 660 42 128
Kapitał podstawowy 1 974 1 974 426 421
Kapitał własny razem 128 780 118 919 27 781 25 356
Zobowiązania długoterminowe 18 828 20 719 4 062 4 418
Zobowiązania krótkoterminowe 45 512 57 940 9 817 12 354
Liczba akcji 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049 1 160 942 049
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 110,93 102,43 23,93 21,84


Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1
stycznia do 30 września 2023 roku – 4,5773 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do
30 września 2022 roku – 4,6880 EUR/PLN;- pozycje aktywów
i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień 30 września 2023 roku – 4,6356 EUR/PLN oraz na dzień 31
grudnia 2022 – 4,6899 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ORLEN_231031_2023kw3 - RAPORT IIIQ2023.pdfORLEN_231031_2023kw3 - RAPORT IIIQ2023.pdf ORLEN S.A.- raport za 3kw2023-wer. polska
ORLEN_231031_2023q3- RAPORT IIIQ2023_ENG.pdfORLEN_231031_2023q3- RAPORT IIIQ2023_ENG.pdf ORLEN S.A.- raport za 3kw2023-wer. angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-30 Daniel Obajtek Prezes Zarządu
2023-10-30 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2023-10-30 Adam Burak Członek Zarządu
2023-10-30 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
2023-10-30 Krzysztof Nowicki Członek Zarządu
2023-10-30 Robert Perkowski Członek Zarządu
2023-10-30 Michał Róg Członek Zarządu
2023-10-30 Piotr Sabat Członek Zarządu
2023-10-30 Jan Szewczak Członek Zarządu
2023-10-30 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Członek Zarządu
2023-10-30 Józef Węgrecki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki