REKLAMA

ORANGEPL: Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

2023-06-29 17:11
publikacja
2023-06-29 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

Akcjonariusz / Liczba akcji / Liczba głosów / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA / Udział w kapitale zakładowym


Orange S.A. / 664.999.999 / 664.999.999 / 64,61% / 50,67%

Allianz Polska
Otwarty Fundusz Emerytalny / 101.008.800 / 101.008.800 / 9,81% / 7,70%

Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny / 73.924.000 / 73.924.000 / 7,18% / 5,63%

Na Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było 1.029.279.776 akcji, stanowiących 78,43% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 78,43% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 17/2023Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland29
June 2023


(translation of Polish version)title:
Shareholders with at least 5% of votes at AGM. Pursuant
to art. 70, clause 3 of the Law of 29 July 2005 on public offering and
the conditions for introducing financial instruments to the organised
trading system and on public companies, the Management Board of Orange
Polska S.A. (“Orange Polska”) hereby announces that the following were
shareholders with no less than 5% of the overall number of votes at the
General Meeting of Shareholders of Orange Polska held on 29 June 2023:


Shareholder / Number of shares / Number of votes / Share in the total
number of votes at the General Meeting of Shareholders / Share in the
capital


Orange S.A. / 664,999,999 / 664,999,999 / 64,61% / 50.67%


Allianz Polska Open Pension Fund / 101,008,800 / 101,008,800 / 9.81% /
7.70%


Nationale-Nederlanden Open Pension Fund / 73,924,000 / 73,924,000 /
7.18% / 5.63%


At the General Meeting of Shareholders of Orange Polska 1,029,279,776
shares were represented, accounting for 78,43% of the share capital of
Orange Polska, corresponding to 78,43% of the total number of votes. The
equity capital equals PLN 3,937,072,437 and is divided into
1,312,357,479 shares with a nominal value of PLN 3.00 each. All shares
are ordinary, bearer, series A shares. Each share is corresponding to
one vote at the General Meeting of Shareholders of Orange Polska.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-29 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2023-06-29 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki