REKLAMA

ONDE S.A.: wyniki finansowe

2021-09-02 00:03
publikacja
2021-09-02 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_skonsolidowane_Onde_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_jednostkowe_Onde_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Onde_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_skonsolidowany_Onde_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Onde_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 586 986 179 417 129 088 40 397
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 716 7 316 5 435 1 647
III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 24 632 7 804 5 417 1 757
IV. Podatek dochodowy 8 318 1 973 1 829 444
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 16 314 5 831 3 588 1 313
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 16 314 5 831 3 588 1 313
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -102 564 9 383 -22 556 2 113
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 092 -16 330 -7 058 -3 677
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 515 -22 903 5 831 -5 157
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -108 141 -29 850 -23 782 -6 721
XII. Aktywa razem 528 439 370 558 116 891 80 298
XIII. Kapitały własne ogółem 97 456 84 842 21 557 18 385
XIV. Zobowiązania długoterminowe 29 482 25 280 6 521 5 478
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 401 501 260 436 88 812 56 435
XVI. Kapitał zakładowy 936 914 207 198
XVII. Liczba akcji (w szt.) 46 780 000 45 813 125 46 780 000 45 813 125
XVIII. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,13 0,08 0,03
Jednostkowe sprawozdanie
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 586 403 179 417 128 960 40 397
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 393 7 316 5 364 1 647
XXI. Zysk (strata) brutto 24 317 7 804 5 348 1 757
XXII. Zysk (strata) netto 16 024 5 831 3 524 1 313
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -87 982 9 383 -19 349 2 113
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 093 -16 330 -10 357 -3 677
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 514 -22 903 5 831 -5 157
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -108 561 -29 850 -23 874 -6 721
XXVII. Aktywa razem 524 837 370 558 116 094 80 298
XXVIII. Kapitały własne ogółem 97 165 84 842 21 493 18 385
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 26 122 25 280 5 778 5 478
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 401 550 260 436 88 823 56 435
XXXI. Kapitał zakładowy 936 914 207 198
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 46 780 000 45 813 125 46 780 000 45 813 125
XXXIII. Zysk (starta) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,13 0,08 0,03


Dane porównawcze z wierszy XII do XVI oraz z wierszy XXVII do XXXI
prezentowane są na dzień 31.12.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF_skonsolidowane_Onde_30.06.2021.pdfSF_skonsolidowane_Onde_30.06.2021.pdf SF skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2021
SF_jednostkowe_Onde_30.06.2021.pdfSF_jednostkowe_Onde_30.06.2021.pdf SF jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2021
Sprawozdanie_Zarzadu_Onde_30.06.2021.pdfSprawozdanie_Zarzadu_Onde_30.06.2021.pdf Sprawozdanie Zarządu sporządzone na dzień 30.06.2021
Raport_skonsolidowany_Onde_30.06.2021.pdfRaport_skonsolidowany_Onde_30.06.2021.pdf Raport biegłego rewidenta
Raport_Onde_30.06.2021.pdfRaport_Onde_30.06.2021.pdf Raport bieglego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa
2021-09-02 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2021-09-02 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki