REKLAMA

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 00:11
publikacja
2021-04-30 00:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_Grupy_Kapitalowej_OncoArendi_Therapeutics_za_I_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 205 376 45 86
II. Razem koszty z działalności operacyjnej 2 564 1 313 561 299
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 359) (937) (516) (213)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 140) (872) (468) (198)
V. Zysk (strata) netto (2 140) (872) (468) (198)
VI. Suma całkowitych dochodów (2 136) (852) (467) (194)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 696) (1 326) (590) (302)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 337) (5 617) (730) (1 278)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 436 3 267 1 189 743
X. Liczba akcji w szt. 13 915 001 13 670 000 13 915 001 13 670 000
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł (0,15) (0,06) (0,03) (0,01)
XII. Stan na 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 154 368 153 500 33 124 33 262
XIV. Zobowiązania razem 8 760 10 095 1 880 2 187
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 279 6 613 1 133 1 433
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 3 482 3 482 747 754
XVII. Kapitał własny 145 608 143 405 31 244 31 075
XVIII. Kapitał zapasowy 97 250 89 434 20 868 19 380
XIX. Liczba akcji w szt. 13 915 001 13 600 000 13 915 001 13 670 000
XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 10,46 10,54 2,25 2,28
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro
NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - na dzień 31.03.2021 r.: 4,6603
 - na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148


Dla wartości  sprawozdania z całkowitych
dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla
każdego m-ca trzech miesięcy:


- 2021 r.: 4,5721
- 2020 r.: 4,3963
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2021.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za I kwartał 2021.pdf Skonsolidowany raport Grupy OncoArendi Therapeutics za I kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Marcin Szumowski Prezes Zarządu Marcin Szumowski
2021-04-30 Rafał Kamiński Członek Zarządu Rafał Kamiński
2021-04-30 Sławomir Broniarek Członek Zarządu Sławomir Broniarek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki