REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2020-11-24 08:08
publikacja
2020-11-24 08:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
rap282020korSA_Q3_2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Informacja_Dodatkowa__3_kw.2020rok.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 560 161 456 25 565 37 473
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 166 20 219 3 189 4 693
III. Zysk (strata) brutto 15 019 20 342 3 381 4 721
IV. Zysk (strata) netto 11 942 16 235 2 688 3 768
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 214 17 948 2 299 4 166
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 910 -6 354 -880 -1 475
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 856 -8 967 -1 318 -2 081
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 448 2 627 101 610
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 502 116 492 24 852 26 635
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 672 42 211 6 555 9 651
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 509
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 673 27 187 4 346 6 216
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 830 74 281 18 298 16 984
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 6 847 7 087
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 109 621 19 645 121 20 109 621 19 645 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,74 1,04 0,17 0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,74 1,04 0,17 0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,10 3,74 0,91 0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,10 3,74 0,91 0,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego na którą składa się
20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.Do
wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę
akcji wynoszącą 19.714.022 szt.Stan akcji na
30.09.2020 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej został obliczony
jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym tj.
20.664.121 sztuk i ilością 554 500 sztuk akcji stanowiących część akcji
zakupionych przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2019 r., w celu realizacji
kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i nie
sprzedanych na dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 28/2020 z dnia 2020-11-24 o treści:
Plik Opis
rap282020korSA_Q3_2020.pdfrap282020korSA_Q3_2020.pdf Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020 z 12.11.2020 r.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-11-24 Leszek Walczyk Wiceprezez Zarządu
2020-11-24 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 51 334 52 909 55 970 56 618
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 257 232 260 218
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 49 960 51 433 54 437 55 104
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 117 1 244 1 273 1 296
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 117 1 244 1 272 1 295
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1
II. Aktywa obrotowe 60 752 58 492 53 863 59 117
1. Zapasy 15 915 14 531 14 622 14 205
2. Należności krótkoterminowe 24 701 23 557 19 806 26 678
2.1. Od jednostek powiązanych 56 93 16 14
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 24 645 23 464 19 790 26 664
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 564 19 366 19 115 17 713
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 564 19 366 19 115 17 713
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 564 19 366 19 115 17 713
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 572 1 038 320 521
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 416 757 757 757
A k t y w a r a z e m 112 502 112 158 110 590 116 492
PASYWA
I. Kapitał własny 82 830 85 956 76 896 74 281
1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 35 999 26 250 26 250 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 -30 30 16
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 890 784 784 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18 836
6. Zysk (strata) netto 11 942 9 120 18 836 16 235
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 672 26 202 33 694 42 211
1. Rezerwy na zobowiązania 5 771 6 888 6 581 6 411
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 277 1 269 1 257 1 242
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 058 5 144 4 795 4 967
a) długoterminowa 2 796 2 796 2 621 2 723
b) krótkoterminowa 1 262 2 348 2 174 2 244
1.3. Pozostałe rezerwy 436 475 529 202
długoterminowe
a) krótkoterminowe 436 475 529 202
2. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 226
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 200 2 226
3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 673 14 734 19 992 27 187
3.1. Wobec jednostek powiązanych 155 104 77 120
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 364 14 298 19 915 26 963
3.3. Fundusze specjalne 154 332 104
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 228 4 580 4 921 6 387
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 228 4 580 4 921 6 387
a) długoterminowe 2 063 2 368 2 482 2 752
b) krótkoterminowe 2 165 2 212 2 439 3 635
P a s y w a r a z e m 112 502 112 158 110 590 116 492
Wartość księgowa 82 414 85 199 76 139 73 524
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 654 121 19 654 121 19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,10 4,33 3,88 3,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 654 121 19 654 121 19 654 121
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,10 4,33 3,88 3,74
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 4 375 4 541 3 448 1 763
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 375 4 541 3 448 1 763
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z- podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych 4 375 4 541 3 448 1 763
2. Zobowiązania warunkowe 43 319 43 319 44 339 42 404
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 43 319 43 319 44 339 42 404
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie- umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 18 119 18 119 14 639 12 704
- weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych 25 200 25 200 29 700 29 700
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 47 694 47 860 47 787 44 167
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 909 113 560 50 413 161 456
- od jednostek powiązanych 71 213 25 78
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 796 113 088 50 208 160 896
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 113 472 205 560
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 542 90 550 40 484 129 240
- jednostkom powiązanym 62 185 24 85
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 480 90 263 40 387 128 977
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 62 287 97 263
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 367 23 010 9 929 32 216
IV. Koszty sprzedaży 756 2 764 1 452 4 389
V. Koszty ogólnego zarządu 2 565 8 413 3 018 9 309
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 046 11 833 5 459 18 518
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 767 4 115 853 2 846
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 45 7
2. Dotacje 1 613 3 451 560 1 733
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 173 184 395
4. Inne przychody operacyjne 134 446 109 711
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 355 1 782 237 1 145
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 220 947 190 973
3. Inne koszty operacyjne 135 835 7 172
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 458 14 166 6 075 20 219
X. Przychody finansowe 204 942 326 270
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 2 1
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 57
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 203 940 269 269
XI. Koszty finansowe 44 89 -174 147
1. Odsetki w tym: 8 53 46 114
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 26 26 21
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 10 10 -220 12
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 3 618 15 019 6 575 20 342
XIII. Podatek dochodowy 796 3 077 1 288 4 107
a) część bieżąca 661 2 902 1 185 4 062
b) część odroczona 135 175 103 45
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 2 822 11 942 5 287 16 235
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 14 543 20 890
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 714 022 20 044 833
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,74 1,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 896 76 896 66 780 66 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 896 76 896 66 780 66 780
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 250 26 250 25 947 19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 749 9 749 303 6 340
a) zwiększenia (z tytułu) 9 749 9 749 303 6 340
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 610 9 610 6 037
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139 139 303 303
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 999 35 999 26 250 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -30 30 18 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 33 -27 -2 -4
a) zwiększenia (z tytułu) 33 33
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 33 33
b) zmniejszenia (z tytułu) 60 2 4
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 60 2 4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 16 16
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 784 784 840 918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106 3 106 -56 -134
a) zwiększenia (z tytułu) 4 060 4 060 2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000 3 000 2 700
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 960 960
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100 100
b) zmniejszenia (z tytułu) 954 954 56 2 834
- rozliczenia zakupu akcji własnych 56 2 834
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954 954
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 890 3 890 784 784
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 18 836 14 936
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 18 836 14 936
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 836 18 836 14 936
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 18 836 18 836 14 936
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 9 610 9 610 6 037
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 4 060 4 060 2 700
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 5 027 5 027 6 199
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139 139
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 11 942 11 942 16 235 16 235
a) zysk netto 11 942 11 942 16 235 16 235
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 830 82 830 74 281 74 281
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 830 82 830 74 281 74 281
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 821 11 942 5 287 16 235
II. Korekty razem 1 799 -1 728 4 878 1 713
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 670 8 024 2 541 7 561
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 108
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 49 45 112
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -17 -45 40 -7
5. Zmiana stanu rezerw -1 117 -811 -662 325
6. Zmiana stanu zapasów -1 384 -1 293 -572 828
7. Zmiana stanu należności -1 144 -4 895 3 852 -5 454
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 678 1 300 -581 -1 031
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 559 71 324 -455
10. Inne korekty -2 452 -4 129 -108 -274
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 621 10 214 10 165 17 948
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 17 45 -40 7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 45 -40 7
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 961 3 955 2 037 6 361
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 961 3 955 2 037 6 361
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -944 -3 910 -2 077 -6 354
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 554 2 629 -295 663
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 342 342 375
2. Kredyty i pożyczki -345
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 1 212 2 287 50 288
II. Wydatki 5 034 8 485 5 941 9 630
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 3 591
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 027 5 027 5 896 5 896
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 1 3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31
5. Odsetki 6 49 45 112
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 480 -5 856 -6 236 -8 967
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 197 448 1 852 2 627
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 197 448 1 852 2 519
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -108
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 366 19 115 16 311 15 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 563 19 563 18 163 18 163
- o ograniczonej możliwości dysponowania 383 383 664 664


Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności
operacyjnej składają się:- otrzymana dotacja COVID w
wysokości 1 554 tys. zł,- rozliczenie dotacji do projektów
celowych w wysokości 1 594 tys. zł,- różnice kursowe z
przeliczenia Oddziału w Niemczech 20 tys. zł,- wypłata
nagrody rocznej z zysku 960 tys. zł.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja_Dodatkowa_ 3_kw.2020rok.pdfInformacja_Dodatkowa_ 3_kw.2020rok.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2020 roku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki