REKLAMA

NOVITA: wyniki finansowe

2021-05-07 07:34
publikacja
2021-05-07 07:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NOVITA_raport_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 079 45 217 13 359 10 285
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 22 645 8 337 4 953 1 896
III. Zysk/strata ze sprzedaży 27 344 11 922 5 981 2 712
IV. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 21 366 7 044 4 673 1 602
V. Zysk brutto 21 462 5 795 4 694 1 318
VI. Zysk netto na działalności kontynuowanej 17 377 4 670 3 801 1 062
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 840 11 747 5 433 2 672
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (157) (1 543) (34) (351)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 097) (7 675) (1 115) (1 746)
X. Przepływy pieniężne netto - razem 19 586 2 529 4 284 575
XI. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XII. Zysk na jedną akcję 6,95 1,87 1,52 0,42
XIII. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XIV. Rozwodniony zysk na jedna akcję 6,95 1,87 1,52 0,42
XV. Stan na dzień 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
XVI. Aktywa razem 202 354 175 730 43 421 38 080
XVII. Zobowiązania 55 850 46 603 11 984 10 099
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 13 480 13 339 2 893 2 890
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 42 370 33 264 9 092 7 208
XX. Kapitał własny 146 504 129 127 31 437 27 981
XXI. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 073 1 083
XXII. Liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję 58,60 51,65 12,57 11,19


W celu przeliczenia pozycji bilansowych w
tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 marca 2021 roku, użyto
średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR =
4,6603 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane
finansowe” za I kwartał 2021 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR =
4,5721 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 3
miesięcy 2021 roku).W celu przeliczenia
pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31
grudnia 2020 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w
tym dniu, tj. 1 EUR = 4,6148 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli
„Wybrane dane finansowe” za I kwartał 2020 roku przeliczono przy użyciu
kursu 1 EUR = 4,3963 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z
ostatnich dni 3 miesięcy 2020 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NOVITA_raport_Q1_2021.pdfNOVITA_raport_Q1_2021.pdf Raport NOVITA S.A. za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Radosław Muzioł Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2021-05-07 Dorota Karbowiak Główna Księgowa / Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki