REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2022-11-29 21:24
publikacja
2022-11-29 21:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3_2022_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29112022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_29112022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 1 214 9 850 259 2 161
II. Razem koszty działalności operacyjnej 3 383 12 129 722 2 661
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 169) (2 280) (463) (500)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 119) (2 044) (452) (448)
V. Zysk (strata) netto (2 443) (2 519) (521) (553)
VI. Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej (1 967) (2 598) (420) (570)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 587) 637 (339) 140
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 069 (19) 228 (4)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (292) (916) (62) (201)
X. Przepływy pieniężne netto razem (810) (298) (173) (65)
XI. wg stanu na dzień: 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021
XII. Aktywa trwałe 1 882 812 386 175
XIII. Aktywa obrotowe 3 201 8 274 657 1 786
XIV. Zobowiązania długoterminowe 94 63 19 14
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 597 6 456 739 1 394
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 1 391 2 567 286 554
XVII. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 3 502 719 756
XVIII. Liczba akcji (szt.) 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,04 0,07 0,01 0,02
XX. Średnia ważona liczba akcji 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,06) (0,07) (0,01) (0,02)
XXII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 35 015 285 35 015 285
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,06) (0,07) (0,01) (0,02)


Wybrane dane skonsolidowane zostały przeliczone według następujących
zasad:


▪ pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2022 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2022 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,8698 PLN/EUR;


▪ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego
sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2022
r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września
2022 r. - 4,6880 PLN/EUR;


▪ pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2021 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2021r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,6329 PLN/EUR;


▪ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego
sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych za okres 9 miesięczny kończący się 30 września
2021r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września
2021 r. - 4,5585 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3_2022_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29112022_final.pdfQ3_2022_NG_sprawozdanie_skonsolidowane_29112022_final.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022
List_do_akcjonariuszy_29112022.pdfList_do_akcjonariuszy_29112022.pdf List do Akcjonariuszy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki