REKLAMA
WEBINAR

NETWISE S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych

2022-11-16 20:17
publikacja
2022-11-16 20:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
221116-Netwise-ZaproszenieDoSkladaniaOfertSprzedazy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka"), działając w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, kontynuując ogłoszony skup akcji własnych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki zgodnie z treścią znajdującą się w załączniku do niniejszego raportu (dalej "Zaproszenie").

Zgodnie z Zaproszeniem, Spółka zamierza nabyć do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNETWS00017, które reprezentują 2,46% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”).

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję Nabywaną.

Termin rozpoczęcia przyjmowania od akcjonariuszy Spółki ofert sprzedaży Akcji Nabywanych ustalono na dzień 21 listopada 2022.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 2 grudnia 2022.

Przewidywana data przeniesienia własności nabytych Akcji Nabywanych oraz rozliczenia transakcji nabycia to 7 grudnia 2022.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji Nabywanych na podstawie Zaproszenia jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.
Załączniki
Plik Opis
221116-Netwise-ZaproszenieDoSkladaniaOfertSprzedazy.pdf221116-Netwise-ZaproszenieDoSkladaniaOfertSprzedazy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki