REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-05 18:15
publikacja
2021-05-05 18:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_MONNARI_TRADE_SA_do_Akcjonariuszy_Jednostka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_2020_MONNARI_TRADE_SA_wg_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MONNARI_TRADE_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Grupy_Kapitalowej_MONNARI_TRADE_-_Informacje_niefinansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Monnari_Trade_S.A._-_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Przychody ze sprzedaży 207 195 280 309 46 309 65 161
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (32 202) 1 046 (7 197) 243
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (17 369) 1 173 (3 882) 273
IV. Zysk (strata) netto (11 853) 201 (2 649) 47
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 19 290 1 154 4 311 268
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (5 152) (4 816) (1 151) (1 120)
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (3 918) (14 706) (876) (3 419)
VIII. Przepływy pieniężne netto 10 220 (18 368) 2 284 (4 270)
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 28 132 644 26 572 875 28 132 644
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (45) 1 (10) 0
XI. 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31
XII. Aktywa razem 237 223 243 246 51 405 57 120
XIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 20 187 3 623 4 374 851
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 93 536 85 581 20 269 20 096
XV. Kapitał własny 137 687 153 146 29 836 35 962
XVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 451 501 98 118
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6148 4,2585
XX. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,4742 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 2021-05-05 o treści:


Zarząd Monnari Trade S.A. informuje, iż w związku z omyłkowym
umieszczeniem w załączniku do raportu rocznego R 2020 skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. zamiast
jednostkowego sprawozdania finansowego Monnari Trade S.A. zaistniała
konieczność przesłania skorygowanego raportu rocznego Spółki za rok 2020.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy Jednostka.pdfList Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy Jednostka.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej.pdf
Oświadczenia Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdfOświadczenia Zarządu do Jednostkowego Raportu.pdf
Jednostkowe SF 2020 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdfJednostkowe SF 2020 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2020.pdfSprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2020.pdf
Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE - Informacje niefinansowe.pdfOświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE - Informacje niefinansowe.pdf
Sprawozdanie z badania Monnari Trade S.A. - 2020 r.pdfSprawozdanie z badania Monnari Trade S.A. - 2020 r.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Mirosław Misztal Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Jadwiga Łęcka Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki