REKLAMA

MLP GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 18:23
publikacja
2020-11-27 18:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_MLP_Group_S.A._Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Q3_2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
II. 3 kwartały narastająco 2020 2019 2020 2019
III. Przychody 136 431 102 195 30 714 23 719
IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 358 1 317 306 306
V. Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 181 840 107 997 40 937 25 065
VI. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -69 944 -58 189 -15 746 -13 505
VII. Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 247 180 152 192 55 646 35 323
VIII. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 183 772 123 525 41 371 28 669
IX. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 149 278 97 553 33 606 22 641
X. Całkowite dochody ogółem 145 773 86 675 32 817 20 117
XI. Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 149 278 97 553 33 606 22 641
XII. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,24 5,39 1,86 1,25
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 69 798 63 073 15 713 14 639
XIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -251 286 -149 012 -56 570 -34 585
XV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 171 168 141 970 38 534 32 950
XVI. Przepływy środków pieniężnych netto, razem -10 320 56 031 -2 323 13 004
XVII. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XVIII. na dzień: 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XIX. Aktywa trwałe 2 269 956 1 838 209 501 448 431 656
XX. Aktywa obrotowe 180 173 235 918 39 801 55 399
XXI. Aktywa razem 2 450 129 2 074 127 541 249 487 055
XXII. Zobowiązania długoterminowe 1 261 893 971 135 278 760 228 046
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 893 164 437 23 834 38 614
XXIV. Kapitał własny, w tym: 1 080 343 938 555 238 655 220 395
XXV. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 000 1 063
XXVI. Pasywa razem 2 450 129 2 074 127 541 249 487 055
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
XXVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 59,64 51,82 13,18 12,17
XXIX. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XXX. 3 kwartały narastająco 2020 2019 2020 2019
XXXI. Przychody 16 296 7 585 3 669 1 760
XXXII. Pozostałe przychody operacyjne 360 79 81 18
XXXIII. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -14 646 -8 183 -3 297 -1 899
XXXIV. Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 1 934 -606 435 -141
XXXV. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 13 514 8 612 3 042 1 999
XXXVI. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 12 676 8 258 2 854 1 917
XXXVII. Całkowite dochody ogółem 12 676 8 258 2 854 1 917
XXXVIII. Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 12 676 8 258 2 854 1 917
XXXIX. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,70 0,46 0,16 0,11
XL. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -3 751 -1 771 -844 -411
XLI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -158 532 -50 276 -35 689 -11 669
XLII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 122 286 58 278 27 529 13 526
XLIII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem -39 997 6 231 -9 004 1 446
XLIV. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XLV. na dzień: 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XLVI. Aktywa trwałe 581 629 380 121 128 486 89 262
XLVII. Aktywa obrotowe 40 987 89 631 9 055 21 048
XLVIII. Aktywa razem 622 616 469 752 137 541 110 310
XLIX. Zobowiązania długoterminowe 391 989 242 635 86 594 56 977
L. Zobowiązania krótkoterminowe 65 585 70 766 14 488 16 618
LI. Kapitał własny, w tym: 165 042 156 351 36 459 36 715
LII. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 000 1 064
LIII. Pasywa razem 622 616 469 752 137 541 110 310
LIV. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
LV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9,11 8,63 2,01 2,03


Powyższe dane finansowe za trzy kwartały 2020 i 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku: 1 EUR=4,5268 PLN,
na dzień 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR= 4,2585 PLN,


- pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego)
rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze
śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania
z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2020 do
30.09.2020: 1EUR =4,4420 PLN (dla okresu od 1.01.2019 do 30.09.2019: 1
EUR= 4,3086 PLN)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK MLP Group S.A. Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2020-sig-sig-sig-sig.pdfGK MLP Group S.A. Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2020-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za 9 m-cy 2020 GK MLP Group S.A. z kwartalną jednostkową informacją finansową spółki MLP Group S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-11-27 Mchael Shapiro Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Tomasz Zabost Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki