20,0000 zł
-7,41% -1,6000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
MLSystem-Raport-Dzialalnosc-Grupy-Kapitalowej-2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_roczne_SF_MLSA_2018_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ML_System_2018_sprawozdnie_z_badania_SSF_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_roczne_SF_MLSA_2018_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ML_System_2018_sprawozdania_z_badania_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Sprawozdania_finansowe_i_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 123 287 54 348 28 894 12 804
II. Zysk brutto ze sprzedaży 15 939 13 575 3 735 3 198
III. Zysk operacyjny 7 201 7 275 1 688 1 714
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem 5 686 6 073 1 333 1 431
V. Zysk/strata netto 5 652 6 072 1 325 1 430
VI. Całkowite dochody ogółem 5 652 6 072 1 325 1 430
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 202 2 948 -985 695
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 492 -30 843 -5 974 -7 266
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 969 28 684 9 836 6 758
X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 12 275 789 2 877 186
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 4 368 5 650 4 368
XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 069 4 143 5 069 4 143
XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,12 1,47 0,26 0,35
XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,08 1,47 0,25 0,35
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Aktywa razem 179 346 135 477 41 708 32 481
XVII. Zobowiązania długoterminowe 59 857 58 080 13 920 13 925
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 651 41 695 10 384 9 996
XIX. Kapitał własny 74 838 35 702 17 404 8 560
XX. Kapitał zakładowy 5 650 4 368 1 314 1 047
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 4 368 5 650 4 368
XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 069 4 143 5 069 4 143
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,76 8,62 3,43 2,07
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,29 8,62 3,32 2,07
Jednostkowe dane finansowe
XXV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 123 286 54 345 28 894 12 803
XXVI. Zysk brutto ze sprzedaży 15 683 13 486 3 676 3 177
XXVII. Zysk operacyjny 7 019 7 270 1 645 1 713
XXVIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem 5 503 6 066 1 290 1 429
XXIX. Zysk/strata netto 5 503 6 066 1 290 1 429
XXX. Całkowite dochody ogółem 5 503 6 066 1 290 1 429
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 375 2 940 -1 025 693
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 492 -30 843 -5 974 -7 266
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 976 28 677 9 838 6 756
XXXIV. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych 12 109 774 2 838 182
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 4 368 5 650 4 368
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 069 4 143 5 069 4 143
XXXVII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,09 1,46 0,26 0,34
XXXVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 1,05 1,46 0,25 0,34
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Aktywa razem 178 925 135 523 41 610 32 493
XLI. Zobowiązania długoterminowe 59 839 58 080 13 916 13 925
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 451 41 795 10 337 10 021
XLIII. Kapitał własny 74 635 35 648 17 357 8 547
XLIV. Kapitał zakładowy 5 650 4 368 1 314 1 047
XLV. Liczba akcji (w tys. szt.) 5 650 4 368 5 650 4 368
XLVI. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 5 069 4 143 5 069 4 143
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,72 8,60 3,42 2,06
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,25 8,60 3,31 2,06


Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:w
dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000w dniu 31 grudnia 2017 roku
1 EUR = 4,1709


poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w
okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669w
okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,2447


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MLSystem-Raport-Dzialalnosc-Grupy-Kapitalowej-2018.pdfMLSystem-Raport-Dzialalnosc-Grupy-Kapitalowej-2018.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ML System S.A.
Skonsolidowane roczne SF MLSA 2018 final.pdfSkonsolidowane roczne SF MLSA 2018 final.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ML System S.A.
ML System_2018_sprawozdnie z badania SSF_ost.pdfML System_2018_sprawozdnie z badania SSF_ost.pdf SPRAWOZDANIE Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML System S.A.
Jednostkowe roczne SF MLSA 2018 final.pdfJednostkowe roczne SF MLSA 2018 final.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ML System S.A.
ML System_2018_sprawozdania z badania_ost.pdfML System_2018_sprawozdania z badania_ost.pdf SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML System S.A.
Oświadczenie dot. KA.pdfOświadczenie dot. KA.pdf OŚWIADCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDUTY I RADY NADZORCZEJ
Oświadczenie Sprawozdania finansowe i działalności.pdfOświadczenie Sprawozdania finansowe i działalności.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
2019-03-27 Anna Warzybok W-ce Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Katarzyna Szałęga Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.