REKLAMA

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2021-09-24 10:17
publikacja
2021-09-24 10:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
MEGARON_Sprawozdanie_z_badania_PSR_2Q2021_B-think.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )
Pozostale_informacje_do_raportu.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 011 22 814 5 500 5 137
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 464 2 499 542 563
III. Zysk (strata) brutto 2 321 2 446 510 551
IV. Zysk (strata) netto 1 775 1 975 390 445
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 351 2 671 297 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -735 -646 -162 -145
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 244 -1 345 -274 -303
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -628 679 -138 153
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 142 38 391 8 879 8 319
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 296 17 321 4 047 3 753
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 438 6 816 1 203 1 477
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 614 6 874 1 905 1 490
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 846 21 070 4 832 4 566
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 119 117
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,66 0,73 0,15 0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,66 0,73 0,15 0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,09 7,49 1,79 1,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,09 7,49 1,79 1,68
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,37 0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
n.d.
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
MEGARON_Sprawozdanie_z badania_PSR_2Q2021_B-think.pdfMEGARON_Sprawozdanie_z badania_PSR_2Q2021_B-think.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_zarzadu_w sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdfOswiadczenie_zarzadu_w sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Piotr Sikora Prezes Zarządu
2021-09-23 Maiusz Sikora Członek Zarządu
2021-09-23 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
2021-09-23 Kasper Zaziemski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie_zarzadu.pdfSprawozdanie_zarzadu.pdf Sprawozdanie zarządu

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 26 699 27 115 28 354
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 247 79 77
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 178 26 884 27 970
3. Należności długoterminowe 12 7 20
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 12 7 20
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 261 144 286
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 247 140 285
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 4 1
II. Aktywa obrotowe 13 443 11 276 13 331
1. Zapasy 4 390 2 824 2 939
2. Należności krótkoterminowe 7 503 6 622 8 703
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 7 503 6 622 8 703
3. Inwestycje krótkoterminowe 996 1 625 1 293
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 996 1 625 1 293
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 996 1 625 1 293
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 554 205 397
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 40 142 38 391 41 685
PASYWA
I. Kapitał własny 21 846 21 070 20 218
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 116 8 288 8 288
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 1 775 2 827 1 975
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 296 17 321 21 467
1. Rezerwy na zobowiązania 1 580 758 1 618
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 756 497 582
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 386 261 429
a) długoterminowa 22 22 29
b) krótkoterminowa 363 239 400
1.3. Pozostałe rezerwy 438 606
długoterminowe
a) krótkoterminowe 438 606
2. Zobowiązania długoterminowe 5 438 6 816 8 166
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 438 6 816 8 166
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 614 6 874 8 602
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 8 381 6 753 8 390
3.2. Fundusze specjalne 233 121 212
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 664 2 873 3 081
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 664 2 873 3 081
a) długoterminowe 2 229 2 439 2 647
b) krótkoterminowe 435 435 435
P a s y w a r a z e m 40 142 38 391 41 685
Wartość księgowa 21 846 21 070 20 218
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,09 7,80 7,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,09 7,80 7,49
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 011 22 814
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 926 22 726
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 85 88
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 483 11 845
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 436 11 786
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 58
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 528 10 969
IV. Koszty sprzedaży 5 712 4 800
V. Koszty ogólnego zarządu 4 386 4 056
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 429 2 113
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 290 625
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37
2. Dotacje 209 209
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64
4. Inne przychody operacyjne 979 415
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 255 239
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 92
2. Inne koszty operacyjne 221 148
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 464 2 499
X. Przychody finansowe 9 60
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 9
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 60
XI. Koszty finansowe 152 114
1. Odsetki w tym: 38 71
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 114 43
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 2 321 2 446
XIII. Podatek dochodowy 546 470
a) część bieżąca 394 663
b) część odroczona 152 -193
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 1 775 1 975
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 775 1 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,66 0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,66 0,73
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 070 18 243 18 243
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 070 18 243 18 243
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 288 5 476 5 476
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 828 2 811 2 811
a) zwiększenia (z tytułu) 1 828 2 811 2 811
- podziału wyniku finansowego 1 828 2 811 2 811
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 116 8 288 8 297
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 827 2 811 2 811
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 827 2 811 2 811
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 827 2 811 2 811
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 827 2 811 2 811
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 828 2 811 2 811
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 1 775 2 827 1 975
a) zysk netto 1 775 2 827 1 975
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 846 21 070 20 218
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 846 21 070 20 218

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 775 1 975
II. Korekty razem -425 585
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 294 1 097
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 98 71
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 823 760
4. Zmiana stanu zapasów -1 566 -159
5. Zmiana stanu należności -2 652 -2 379
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 150 1 576
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -676 -381
8. Inne korekty -895
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 351 2 671
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 184
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 114
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 70
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 70
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 70
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 919 646
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 870 646
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 49
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 49
nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe 49
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -735 -646
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 792
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 792
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 244 3 137
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 558 3 013
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 588 54
3. Odsetki 98 71
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 244 -1 345
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -628 679
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -628 679
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 625 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 996 1 293
- o ograniczonej możliwości dysponowania 204 191
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Pozostale_informacje_do_raportu.pdfPozostale_informacje_do_raportu.pdf Pozostałe informacje do raportu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki