REKLAMA

MEDICOBIO: Uchwalenie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2023 r.

2023-06-29 23:16
publikacja
2023-06-29 23:16
Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15 w sprawie zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:
1)tytuł Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„Statut Spółki MEDICOFARMA BIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej”
Nowa treść:
„Statut Spółki MEDICOFARMA BIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”;

2)§ 5 ust. 4 Statutu otrzymał nowe brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”
Nowa treść:
„4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”

3)§ 5 ust. 5 Statutu otrzymał nowe brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.”
Nowa treść:
„5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.”;

4)w § 7 Statutu po ust. 3 zostały dodane ust. 4 - 11 o następującym brzmieniu:

4.Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5.Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
6.Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
a)uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
b)sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
c)postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
d)transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
e)zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
7.Informacje, o których mowa w ust. 6 , powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
a)ust. 6 lit. a) - c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
b)ust. 6 lit. d) - e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
8.Informacje, o których mowa w ust. 6, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.
9.Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej żądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do Zarządu, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
10.Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia doradcy Rady Nadzorczej dostępu do dokumentów i udzielania mu żądanych informacji.
11.Przed podjęciem przez Radę Nadzorczą decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. o), Zarząd zobowiązany jest udzielić Radzie Nadzorczej informacji o:
a)firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;
b)charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;
c)przedmiocie transakcji;
d)wartości transakcji;
e)okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.”;

5)§ 9 ust. 6 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”
Nowa treść:
„6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.”;

6)w § 11 ust. 2 lit. j) Statutu wyraz „zarząd” pisany małą literą został zastąpiony wyrazem „Zarząd” pisanym wielką literą:
Dotychczasowa treść:
„j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;”
Nowa treść:
„j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;”;

7)w § 11 ust. 2 lit. l) Statutu wyraz „zarząd” pisany małą literą został zastąpiony wyrazem „Zarząd” pisanym wielką literą oraz kropkę zastąpiono średnikiem:
Dotychczasowa treść:
„l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.”
Nowa treść:
„l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę;”;

8)w § 11 ust 2 Statutu po lit. l) zostały dodane lit. m) – o) o następującym brzmieniu:

m)ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
n)reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej;
o)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania.”;

9)§ 12 ust. 1 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.”
Nowa treść:
„1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;

10)§ 12 ust. 2 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.”
Nowa treść:
„2. Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. W piśmie zwołującym posiedzenie Rady oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”;

11)§ 12 ust. 6 Statutu otrzymał nowe następujące brzmienie:
Dotychczasowa treść:
„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”
Nowa treść:
„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”;

12)w § 21 punktory zamieniono na oznaczenie literowe tj. a) – d),

13)w § 23:
a.dotychczasowy § 23 zostaje oznaczony jako § 23 ust. 1,

b.po ust. 1 zostaje dodany ust. 2 o następującym brzmieniu:
„2.Pięcioletni okres kadencji Zarządu, uchwalony na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki stosuje się po raz pierwszy do Zarządu powołanego Uchwałą nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 marca 2021 r.”.

Dotychczasowa treść:
㤠23
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.”

Nowa treść:

㤠23
1.Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
2.Pięcioletni okres kadencji Zarządu, uchwalony na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki stosuje się po raz pierwszy do Zarządu powołanego Uchwałą nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 marca 2021 r.”.

W związku ze zmianami statutu Spółki wynikającymi z Uchwały nr 15 z dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w wyniku podjęcia Uchwały nr 16 z dnia 29 czerwca 2023 r. tekst jednolity statutu Spółki. Treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki została zamieszczona w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Zmiany statutu będą skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20230629_231625_0000148209_0000152856.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki