REKLAMA

MBF GROUP S.A.: Nabycie akcji własnych

2021-08-27 14:26
publikacja
2021-08-27 14:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wykaz_SkupAkcji_MBFGroupSA_202108.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w okresie od dn. 24 sierpnia 2021 r. do dn. 26 sierpnia 2021 r. w transakcjach na sesjach giełdowych na rynku alternatywnym NewConnect Emitent nabył łącznie 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji własnych o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących 0,50% (zero całych i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 15.000 (piętnaście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,50% (zero całych i pięćdziesiąt setnych procenta) ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji wyniosła 3,45 zł (trzy złote i czterdzieści pięć groszy).

Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać (a) umorzone zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5) Ksh lub (b) zaoferowane kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych, w ramach programu motywacyjnego, na warunkach ustalonych między stronami lub (c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub innego celu określonego uchwałą Zarządu.

Spółka posiada łącznie 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji własnych, które odpowiadają 1,50% (jeden procent i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego i ogólnej liczbie głosów.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 24 sierpnia 2021 r. do dn. 26 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki
Plik Opis
Wykaz_SkupAkcji_MBFGroupSA_202108.pdfWykaz_SkupAkcji_MBFGroupSA_202108.pdf Skup akcji własnych MBF GROUP SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Janusz Czarnecki Prezes Zarządu Janusz Czarnecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki