REKLAMA

MAXCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 18:31
publikacja
2021-09-30 18:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2020_roku-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2021roku-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_MAXCOM_I_polrocze_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot_kompletnosci_i_zgodnosci_sprawozdania_polrocznego-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_2_Zarzadu_dot_wyboru_podmiot_uprawn_do_badania_sprawozd_finans-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_MAXCOM_PSF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_GK_MAXCOM_PSSF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / półrocze / 2021 półrocze /
I. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 956 53 564 13 405 12 060
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 005 1 511 441 340
IV. Zysk przed opodatkowaniem 769 1 297 169 292
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 504 777 111 175
VI. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)* 2 700 2 700 2 700 2 700
VII. Zysk (strata) akcjonariuszy Jedn. Dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,29 0,04 0,06
VIII. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 067 -6 961 -5 073 -1 567
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 92 -364 20 -82
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 395 7 632 3 605 1 718
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 580 307 -1 447 69
XIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa trwałe 7 517 6 398 1 663 1 386
XV. Aktywa obrotowe 101 217 84 639 22 389 18 341
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 833 4 361 848 945
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 263 20 753 9 127 4 497
XVIII. Kapitał własny ogółem 63 638 65 923 14 077 14 285
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 62 706 64 898 13 871 14 063
XX. Kapitał zakładowy 135 135 30 29


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w
następujący sposób:1. 
Pozycje dotyczące rachunku zysków
i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,-        
kurs
średni w okresie 01.01.2021– 30.06.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5472 PLN-        
kurs
średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN


2. 
Pozycje bilansowe  zostały
przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy,-        
kurs na
30.06.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5208 PLN-        
kurs na
31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2020_roku-sig-sig-sig.pdfŚródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2020_roku-sig-sig-sig.pdf Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2020_roku-sig-sig-sig
Śródroczne_skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2021roku-sig-sig-sig.pdfŚródroczne_skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2021roku-sig-sig-sig.pdf Śródroczne_skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_6miesięcy_zakończony_dnia_30_czerwca_2021roku-sig-sig-sig
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_grupy_kapitałowej_MAXCOM_I_półrocze_2021-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_grupy_kapitałowej_MAXCOM_I_półrocze_2021-sig-sig.pdf Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_grupy_kapitałowej_MAXCOM_I_półrocze_2021-sig-sig
Oświadczenie_Zarządu_dot_kompletności_i_zgodności_sprawozdania_półrocznego-sig-sig.pdfOświadczenie_Zarządu_dot_kompletności_i_zgodności_sprawozdania_półrocznego-sig-sig.pdf Oświadczenie_Zarządu_dot_kompletności_i_zgodności_sprawozdania_półrocznego-sig-sig
Oświadczenie_2_Zarządu_dot_wyboru_podmiot_uprawn_do_badania_sprawozd_finans-sig-sig.pdfOświadczenie_2_Zarządu_dot_wyboru_podmiot_uprawn_do_badania_sprawozd_finans-sig-sig.pdf Oświadczenie_2_Zarządu_dot_wyboru_podmiot_uprawn_do_badania_sprawozd_finans-sig-sig
Raport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_MAXCOM_PSF 2021.pdfRaport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_MAXCOM_PSF 2021.pdf Raport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_MAXCOM_PSF 2021
Raport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_GK_MAXCOM_PSSF 2021.pdfRaport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_GK_MAXCOM_PSSF 2021.pdf Raport_biegłego_rewidenta_z przeglądu_GK_MAXCOM_PSSF 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu
2021-09-30 Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki