REKLAMA

MAXCOM S.A.: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA

2021-06-10 14:07
publikacja
2021-06-10 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Maxcom SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 10 czerwca 2021 roku członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Adama Grzysia (Grzyś).
Nie wskazano przyczyny odwołania członka Rady Nadzorczej w treści samej uchwały.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r. powołało z dniem 10 czerwca 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sokalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 10 czerwca 2022 r.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej Emitenta.
Wojciech Sokalski – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Sokalski jest absolwentem Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta.
Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Pan Wojciech Sokalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.
Od 2006 roku brał czynny udział w projektowaniu wraz z nadzorami przy realizacji nowych polskich bloków energetycznych, takich jak Elektrownia Łagisza 460 MW, Elektrownia Jaworzno II należące do Tauron Polska Energia S.A., czy Elektrownia Bełchatów 848 MW i Elektrownia Opole II PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Wojciecha Sokalskiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Wojciecha Sokalskiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, Pan Wojciech Sokalski oświadczył, że spełnia kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki