REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

2020-04-08 22:30
publikacja
2020-04-08 22:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BDO_SzB_skonsolidowane_jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_finans_GRUPA_w_roku_2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GMP_w_roku_2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_za_2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._funkcjonowania_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 165 588 154 017 38 493 36 096
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 6 911 8 320 1 607 1 950
III. Zysk (strata) brutto 5 530 7 307 1 286 1 712
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 803 5 805 884 1 360
V. EBIT 6 911 8 320 1 607 1 950
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 13 536 14 084 3 147 3 301
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 062 14 037 3 734 3 290
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 945 -15 843 -6 496 -3 713
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 247 710 2 847 166
X. Przepływy pieniężne netto, razem 364 -1 096 85 -257
XI. Aktywa razem 173 627 145 460 40 772 33 828
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93 639 66 962 21 989 15 573
XIII. Zobowiązania długoterminowe 39 351 21 686 9 241 5 043
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 54 288 45 276 12 748 10 530
XV. Kapitał własny 79 988 78 498 18 783 18 255
XVI. Kapitał podstawowy 27 750 27 750 6 516 6 453
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,41 0,63 0,10 0,15
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,65 8,49 2,03 1,97


* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą =
wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BDO SzB skonsolidowane jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdfBDO SzB skonsolidowane jzp_MakaronyPolskie_31.12.2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
Spraw finans GRUPA w roku 2019 - ESPI.pdfSpraw finans GRUPA w roku 2019 - ESPI.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie z działalności GMP w roku 2019 - ESPI.pdfSprawozdanie z działalności GMP w roku 2019 - ESPI.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2019
Ocena RN dot. sprawozdań za 2019r..pdfOcena RN dot. sprawozdań za 2019r..pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Oświadczenie RN dot. funkcjonowania KA.pdfOświadczenie RN dot. funkcjonowania KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Grażyna Kozielec Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki