REKLAMA

LUBAWA: wyniki finansowe

2021-04-29 23:27
publikacja
2021-04-29 23:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Lubawa_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lubawa_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OcenaSprawozdaniaSkonsolidowanego2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_z_badania_Lubawa_SSF_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_z_badania_Lubawa_SSF_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 237 680,00 258 123,00 53 122,00 60 003,00
II. Wynik z działalności operacyjnej 41 789,00 22 848,00 9 340,00 5 311,00
III. Wynik przed opodatkowaniem 38 487,00 25 506,00 8 602,00 5 929,00
IV. Wynik netto 31 122,00 20 288,00 6 956,00 4 716,00
V. Inne całkowite dochody 310,00 1 852,00 69,00 431,00
VI. Łączne całkowite dochody 31 432,00 22 140,00 7 025,00 5 147,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 217,00 20 331,00 5 636,00 4 726,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 065,00 -1 048,00 -1 579,00 -244,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 786,00 -18 080,00 -3 528,00 -4 203,00
X. Przepływy pieniężne netto razem 2 366,00 1 203,00 529,00 280,00
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 109 270 000,00 150 270 000,00 109 270 000,00
XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,21 0,19 0,05 0,04
XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00 150 270 000,00
XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,21 0,14 0,05 0,03
XV. Aktywa trwałe 240 631,00 248 504,00 52 143,00 58 355,00
XVI. Aktywa obrotowe 178 266,00 175 412,00 38 629,00 41 191,00
XVII. Aktywa razem 418 897,00 423 916,00 90 773,00 99 546,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 45 258,00 51 472,00 9 807,00 12 087,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 102 302,00 132 540,00 22 168,00 31 124,00
XX. Kapitał własny 271 337,00 239 904,00 58 797,00 56 335,00
Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w niżej podany sposób w tys. EURO.
Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2020 r. – 4,6148 oraz na 31.12.2019 r. – 4,2585.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. średnia ta wyniosła 4,4742, a w 2019 roku 4,3018.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Lubawa_2020-12-31.zipLubawa_2020-12-31.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Lubawa_2020-12-31.zip.xadesLubawa_2020-12-31.zip.xades
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtmlSprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności
SprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xadesSprawozdanieZDzialalnosciZarzaduLubawaSAorazGrupyKapitalowejLubawaZa2020r.xhtml.xades
OcenaSprawozdaniaSkonsolidowanego2020.xhtmlOcenaSprawozdaniaSkonsolidowanego2020.xhtml Ocena Sprawozdania Skonsolidowanego
Spr z badania_Lubawa_SSF_2020.xhtmlSpr z badania_Lubawa_SSF_2020.xhtml Sprawozdanie z badania
Spr z badania_Lubawa_SSF_2020.xhtml.XAdESSpr z badania_Lubawa_SSF_2020.xhtml.XAdES
OswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtmlOswiadczenieRNdoInformacjiZarzaduOwyborzeAudytora.xhtml Ośw. o wyborze audytora
OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtmlOswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml Ośw. o komitecie audytu
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtmlOswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml Ośw. ws. audytora
OswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xadesOswiadczenieZarzaduWsprawiePodmiotuUprawnionegoDoBadaniaSprawozdanFinansowych.xhtml.xades
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtmlOswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml Ośw. ws. Sprawozdania Finansowego
OswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xadesOswiadczenieZarzaduWsprawieRzetelnosciSporzadzeniaSprawozdaniaFinansowego.xhtml.xades
RaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtmlRaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtml Raport Zrównoważonego Rozwoju GK Lubawa
RaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtml.xadesRaportZrownowazonegoRozwojuGrupyKapitalowejLubawa2020r.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki