LIBET S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 21:00
publikacja
2020-06-30 21:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ECDDP_Audyt_sprawozdanie_z_badania_Grupa_Libet_S.A_31.12.2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_31_12_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_31_12_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_Libet-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczace_firmy_audytorskiej_konsoldiacja_31_12_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_sprawozdania_SSF_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 199 967 177 891 46 517 41 866
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 234 -21 448 5 870 -5 048
III. Zysk (strata) brutto 16 112 -29 474 3 748 -6 936
IV. Zysk (strata) netto 17 778 -30 749 4 136 -7 237
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 090 9 404 1 417 2 213
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 511 -2 196 7 330 -517
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 528 -7 654 -8 730 -1 801
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 73 -445 17 -105
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,36 -0,61 0,08 -0,14
XI. Aktywa razem 327 891 297 823 76 997 69 261
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 185 538 173 600 43 569 40 372
XIII. Zobowiązania długoterminowe 41 193 16 711 9 673 3 886
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 144 345 156 889 33 896 36 486
XV. Kapitał własny 142 351 124 222 33 428 28 889
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 117 116
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ECDDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Libet S.A_31.12.2019_podpisane.pdfECDDP Audyt_sprawozdanie z badania_Grupa Libet S.A_31.12.2019_podpisane.pdf Sprawozdanie z badania GK Libet 2019
List do akcjonariuszy_2020.pdfList do akcjonariuszy_2020.pdf List Prezesa
GLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_31_12_2019-sig-sig.pdfGLSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_31_12_2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie skonsolidowane GK Libet 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_31_12_2019-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej_31_12_2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności
Oświadczenie Zarządu GK Libet-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu GK Libet-sig-sig.pdf Oświadczenie o rzeteleności sprawozdania finansowego za 2019
Informacja Zarządu dotyczące firmy audytorskiej konsoldiacja 31_12_2019-sig-sig.pdfInformacja Zarządu dotyczące firmy audytorskiej konsoldiacja 31_12_2019-sig-sig.pdf Informacja Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie_RN_sprawozdania_SSF .pdfoświadczenie_RN_sprawozdania_SSF .pdf Oświadczenie RN o sprawozdaniu finansowym
oświadczenie_RN_komitet audytu.pdfoświadczenie_RN_komitet audytu.pdf Oświadczenie RN dotycząca Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-06-30 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki