REKLAMA

LENTEX: wyniki finansowe

2020-08-28 07:47
publikacja
2020-08-28 07:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_2020_GK_Lentex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Lentex_RAPORT-_przeglad_MSSF_konsolidacja_30.06.2020_wersja_sprawozdanie_skrocone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lentex_S.A._RAPORT-_przeglad_MSSF_30.06.2020_wersja_sprawozdanie_skrocone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 174 254 157 112 39 235 36 640
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 30 896 21 623 6 957 5 043
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży* 51 741 42 176 11 650 9 836
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 22 402 12 839 5 044 2 994
V. Zysk (strata) brutto* 24 428 13 164 5 500 3 070
VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej* 18 647 10 659 4 199 2 486
VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej* 574 6 254 129 1 458
VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 19 221 16 913 4 328 3 944
IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 17 017 13 421 3 832 3 130
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 932 30 854 6 289 7 195
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 058) 11 807 (463) 2 753
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 857) (33 133) (5 372) (7 727)
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem 2 017 9 528 454 2 222
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 43 972 523 48 534 435 43 972 523 48 534 435
XV. Zysk na jedną akcję** 0,39 0,28 0,09 0,06
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 43 972 523 48 534 435 43 972 523 48 534 435
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,39 0,28 0,09 0,06
XVIII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIX. Aktywa razem 495 889 500 183 111 036 117 455
XX. Zobowiązania 147 860 134 709 33 108 31 633
XXI. Zobowiązania długoterminowe 53 174 58 896 11 906 13 830
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 686 75 813 21 202 17 803
XXIII. Kapitał własny 348 029 365 474 77 929 85 822
XXIV. Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 485 4 704
XXV. Liczba akcji 43 972 523 43 972 523 43 972 523 43 972 523
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 7,91 7,73 1,77 1,82


* Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność
kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały
opisane w nocie 1.27 niniejszego skonsolidowanego śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego.** Dane zaprezentowane
zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i
zaniechaną.1. Wybrane pozycje aktywów
i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:-
dla danych na dzień 30.06.2020: Tabela kursów nr 125/A/NBP/2020 z dnia
30.06.2020r. 1 EUR = 4,4660- dla danych na dzień 31.12.2019: Tabela
kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585a)
wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na
30.06.2020r.) / średnioważona liczba akcji w tys. szt. 348.029 /
43.972,523 = 7,91 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR
=Kapitał własny w tys. EUR (stan na 30.06.2020r.) / średnioważona liczba
akcji w tys. szt. 77.929 / 43.972,523= 1,77 EUR2. Wybrane pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów za 6 miesięcy 2020 roku (6 miesięcy
2019 roku) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 6 miesięcy 2020 roku tj.
26,6475/6 = 4,4413 (6 miesięcy 2019 roku tj. 25,7282/6 = 4,2880).3.
Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN: kurs
średni EUR za ostatnie 6 miesięcy zysk na jedną akcję zwykłą= 0,39
zł/akcję : 4,4413 =0,09 EUR/akcję


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 2020 GK Lentex.pdfPSr 2020 GK Lentex.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport GK Lentex za I półrocze 2020 roku
GK Lentex RAPORT- przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdfGK Lentex RAPORT- przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdf Raport biegłego z przeglądu środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lentex
Lentex S.A. RAPORT- przegląd MSSF 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdfLentex S.A. RAPORT- przegląd MSSF 30.06.2020 wersja sprawozdanie skrócone.pdf Raport biegłego z przeglądu środrocznego sprawozdania finansowego Lentex

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2020-08-28 Barbara Trenda Członek Zarządu
2020-08-28 Adrian Grabowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki