REKLAMA

LARQ S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 15:16
publikacja
2021-04-28 15:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_LARQ_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_LARQ_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finansowego_LARQ_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LARQ_S.A._-_Oswiadczenie_Zarzadu_LARQ_S.A._w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LARQ_S.A._-_Informacja_Zarzadu_LARQ_S.A._w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badnia_sprawozdania_finanswego_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LARQ_S.A._-_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_LARQ_S.A._dotyczaace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LARQ_S.A._-_Ocena_Rady_Nadzorczej_LARQ_S.A._sprawozdania_finansowego_oraz_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzady_LARQ_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 312 321 70 75
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy -52 432 -30 362 -11 693 -7 058
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54 155 -33 949 -12 104 -7 892
IV. Zysk (strata) brutto -54 622 -34 468 -12 208 -8 013
V. Zysk (strata) netto -44 611 -28 657 -9 971 -6 662
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 201 -3 943 -492 -916
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej 0 233 0 54
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 311 569 293 132
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 416 3 293 317 766
X. Przepływy pieniężne netto, razem 526 153 117 36
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -4,51 -3,59 -1,01 -0,83
XII. Rozwodniony zysk strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -4,51 -3,59 -1,01 -0,83
XIII. Aktywa razem 59 299 103 775 13 254 24 369
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 908 11 761 1 767 2 762
XV. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 935 0 220
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 7 562 10 363 1 690 2 433
XVII. Kapitał własny 51 391 92 014 11 486 21 607
XVIII. Kapitał zakładowy 988 802 221 188
XIX. Liczba akcji 9 883 398 8 016 166 9 883 398 8 016 166
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,20 11,50 1,13 2,70
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,20 11,50 1,13 2,70
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0


Dane przedstawione w zestawieniu „Wybrane dane finansowe” ze
sprawozdania z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów,
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały
przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 31 grudnia 2020 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, czyli 1 EUR = 4,6148 zł oraz odpowiednio według kursu 4,2585 zł za
1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy
danego okresu i wynoszącego 4,4743 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według
kursu 4,3017 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2019 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie finansowe LARQ S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie finansowe LARQ S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie z działalności LARQ S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z działalności LARQ S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LARQ S.A. za 2020 rok.pdfSprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LARQ S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego LARQ S.A. za 2020 rok
LARQ S.A. - Oświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.pdfLARQ S.A. - Oświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.pdf Oświadczenie Zarządu LARQ S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
LARQ S.A. - Informacja Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badnia sprawozdania finanswego za 2020 rok.pdfLARQ S.A. - Informacja Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badnia sprawozdania finanswego za 2020 rok.pdf Informacja Zarządu LARQ S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
LARQ S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej LARQ S.A. dotyczaące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfLARQ S.A. - Oświadczenie Rady Nadzorczej LARQ S.A. dotyczaące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej LARQ S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
LARQ S.A. - Ocena Rady Nadzorczej LARQ S.A. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności.pdfLARQ S.A. - Ocena Rady Nadzorczej LARQ S.A. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności.pdf Ocena Rady Nadzorczej LARQ S.A. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
List Prezesa Zarządy LARQ S.A. za 2020 rok.pdfList Prezesa Zarządy LARQ S.A. za 2020 rok.pdf List Prezesa Zarządu LARQ S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Wojciech Byj Prezes Zarządu Wojciech Byj
2021-04-28 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Marek Moszkowicz Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki