REKLAMA

LARQ S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 21:01
publikacja
2019-11-29 21:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Q3_LARQ__SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 243 363 56 85
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
-19 902 -10 940 -4 619 -2 572
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 618 -13 856 -5 250 -3 258
IV. Zysk (strata) brutto -22 861 -14 538 -5 306 -3 418
V. Zysk (strata) netto -18 932 -12 151 -4 394 -2 857
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 018 -1 695 -932 -399
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej 233 224 54 53
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 591 628 369 148
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 099 102 719 24
X. Przepływy pieniężne netto, razem 904 -742 210 -175
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,38 -1,52 -0,55 -0,36
XII. Rozwodniony zysk strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,38 -1,52 -0,55 -0,36
XIII. Aktywa razem 115 107 135 543 26 319 31 733
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 367 14 137 3 056 3 310
XV. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 817 7 208 644 1 687
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 077 6 930 2 304 1 622
XVII. Kapitał własny 101 739 121 406 23 262 28 423
XVIII. Kapitał zakładowy 802 799 183 186
XIX. Liczba akcji 8 016 166 7 992 833 8 016 166 7 992 833
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,72 15,19 2,91 3,56
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,72 15,19 2,91 3,56
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -


Dane przedstawione w zestawieniu „Wybrane dane finansowe” ze
sprawozdania z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów,
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały
przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 30 września 2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, czyli 1 EUR = 4,3736 zł oraz odpowiednio według kursu 4,3000 zł za
1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 roku,-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów
pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu i wynoszącego 4,2880 zł za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu
4,2534 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF Q3 LARQ_ SA.pdfSF Q3 LARQ_ SA.pdf Sprawozdanie finansowe LARQ S.A. za okres zakończony 30 września 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2019-11-29 Anna Krawczyńska-Nowak Członek Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki