Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM SA

2019-11-15 17:12
publikacja
2019-11-15 17:12
fot. Krzysztof Pacula / FORUM

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 14 października 2019 roku przez spółkę Glamox AS z siedzibą w Molde, Norwegia („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. („Wezwanie”), zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 17 oraz 23 października 2019 roku, w związku z zamiarem nabycia przez Wzywającego akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”), na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia oraz w związku z pkt 29 podpunkt 2) Wezwania, Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. Wzywający uzyskał od Bundeswettbewerbsbehörde, tj. organu antymonopolowego w Austrii, bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji.

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt 29 podpunkt 2) Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU WZYWAJĄCEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE PODMIOTEM NABYWAJĄCYM):

Klaudia Królak

pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO NA POTRZEBY WEZWANIA:

Jarosław Kowalczuk

prokurent

Maksymilian Skolik

pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki