REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: wyniki finansowe

2021-08-25 23:28
publikacja
2021-08-25 23:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KRYNICAV_SSF_i_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KRYNICAV_Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KRYNICAV_JSF_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KRYNICAV_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_JSF_IH2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / półrocze / 2021 półrocze /
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
I. Wyszczególnienie od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020
II. tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Rachunek zysków i strat
III. Przychody ze sprzedaży 202 517 263 845 44 537 59 407
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 261 67 577 1 157 15 216
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 107 65 974 1 343 14 855
VI. Zysk (strata) netto 4 828 52 829 1 062 11 895
VII. Zysk na akcję (PLN) 0,394 4,312 0,087 0,971
VIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,394 4,312 0,087 0,971
IX. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
Rachunek przepływów pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 749 70 919 -1704 15 968
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 501 -8 789 -3 189 -1 979
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 17 376 -25 544 3 821 -5 751
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4 873 36 435 -1072 8 204
XIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
XV. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XVI. tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Bilans
XVII. Aktywa 255 539 204 632 56 525 44 343
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 35 205 28 234 7 787 6 118
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 127 090 86 951 28 112 18 842
XX. Kapitał własny 85 370 80 542 18 884 17 453
XXI. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,5208 4,6148
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
XXII. Wyszczególnienie od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020 od 01.01 do 30.06.2021 od 01.01 do 30.06.2020
XXIII. tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Sprawozdanie z zysków lub strat
XXIV. Przychody ze sprzedaży 202 401 263 687 44 511 59 372
XXV. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej 5 018 67 318 1 104 15 157
XXVI. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 5 847 65 696 1 285 14 792
XXVII. Zysk ( strata) netto 4 572 52 552 1 005 11 833
XXVIII. Zysk na akcję ( PLN ) 0,3732 4,2892 0,0821 0,9658
XXIX. Rozwodniony zysk na akcję ( PLN ) 0,3732 4,2892 0,0821 0,9658
XXX. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 139 68 850 -1 790 15 502
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 329 -8 516 -3 151 -1 917
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 17 376 -23 765 3 821 -5 351
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 092 36 569 -1 120 8 234
XXXV. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,5472 4,4413
XXXVI. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XXXVII. tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXXVIII. Aktywa 260 671 210 447 57 661 45 603
XXXIX. zobowiązania długoterminowe 42 730 34 620 9 452 7 502
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 128 790 91 263 28 488 19 776
XLI. Kapitał własny 89 150 84 563 19 720 18 324
XLII. Kurs zamknięcia PLN/EUR w okresie X X 4,5208 4,6148


W okresach objętych
skróconymi sprawozdaniami finansowymi, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski
kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.06.2021
- 4,5208 PLN/EURśredni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2021-30.06.2021-4,5472
PLN/EUR01.01.2021-30.06.2020-4,4413
PLN/EUR kurs
obowiązujący na koniec poprzedniego roku obrotowego, do przeliczeń
danych bilansowych:31.12.2020-4,4168
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KRYNICAV_SSF_i_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2021.pdfKRYNICAV_SSF_i_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IH2021.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Krynica Vitamin S.A. 01.01.21-30.06.21
KRYNICAV_Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_IH2021.pdfKRYNICAV_Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_IH2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Krynica Vitamin S.A. 01.01.21-30.06.21
KRYNICAV_JSF_IH2021.pdfKRYNICAV_JSF_IH2021.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Krynica Vitamin S.A. 01.01.21-30.06.21
KRYNICAV_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_JSF_IH2021.pdfKRYNICAV_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_JSF_IH2021.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Krynica Vitamin S.A. 01.01.21-30.06.21

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
2021-08-25 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica


25.08.2021 Podpisy osóby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowychPiotr Kazimierczak- Główny Księgowy


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki