KORPORACJA KGL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-26 18:14
publikacja
2019-04-26 18:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Dobre_Praktyki_Spolek_Notowanych_na_GPW_Korporacja_KGL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Korporacja_KGL_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_KGL_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Emitenta_dot,._sprawozdania_fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswidczenie_Rady_Nadzorczej_Emitenta_dot._funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_KGL_BDO_SzB_2018_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 375 577 343 142 88 021 80 841
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 50 995 52 333 11 951 12 329
III. Zysk (strata) brutto 7 744 18 726 1 815 4 412
IV. Zysk (strata) netto 6 157 15 195 1 443 3 580
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) 0,86 2,12 0,20 0,50
VI. EBIT 12 230 20 132 2 866 4 743
VII. EBITDA 26 728 31 589 6 264 7 442
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 144 34 851 6 362 8 211
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 951) (19 751) (3 270) (4 653)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 356) (13 996) (4 302) (3 297)
XI. Aktywa razem 274 867 252 097 63 923 60 442
XII. Kapitał własny 112 665 108 042 26 201 25 904
XIII. Zobowiązania długoterminowe 66 273 57 309 15 412 13 740
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 84 555 75 468 19 664 18 094
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Dobre Praktyki Spólek Notowanych na GPW Korporacja KGL.pdfDobre Praktyki Spólek Notowanych na GPW Korporacja KGL.pdf Sprawozdanie z wypełnienia Dobrych Praktyk
SSF GK Korporacja KGL 2018.pdfSSF GK Korporacja KGL 2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy KGL 2018
Grupa KGL sprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdfGrupa KGL sprawozdanie Zarządu z działalności 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu GK KGL z działalności 2018
Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dot,. sprawozdania fin..pdfOcena Rady Nadzorczej Emitenta dot,. sprawozdania fin..pdf Ocena Rady Nadzorczej Emitenta dot. sprawozdania fin. Korporacja KGL SA
Oświdczenie Rady Nadzorczej Emitenta dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświdczenie Rady Nadzorczej Emitenta dot. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu Korporacja KGL SA
GK KGL BDO SzB 2018_final.pdfGK KGL BDO SzB 2018_final.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych GK Korporacja KGL

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-26 Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu podpis elektroniczny


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki