REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.

2021-05-28 17:24
publikacja
2021-05-28 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KB_DOM_Ogloszene_o_zwolaniu_ZWZ_23_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), na dzień 23 czerwca 2021 roku na godz. 12:00
w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, (84 -110) Krokowa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
16.Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH

Podstawa prawna:

Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
KB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_23_06_2021.pdfKB DOM Ogloszene o zwolaniu ZWZ_23_06_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23_06_2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki