90,50 zł
-0,53% -0,48 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023.

W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kwartale 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu Strategii KGHM Polska Miedź S.A. Decyzja podyktowana była w szczególności:

•dynamicznymi zmianami w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowanymi wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi,
•ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego – megatrendami wpływającymi na branżę wydobywczą, w tym przełomem technologicznym, zmianami demograficznymi i społecznymi, niedoborem zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zmianami sił wśród globalnych gospodarek, szybką urbanizacją,
•priorytetyzacją i dostosowaniem programu inwestycyjnego do możliwości finansowych Spółki,
•częściową realizacją zadań i inicjatyw strategicznych ujętych w Strategii Spółki z 2017 roku.

Celem przeglądu strategicznego było zapewnienie spójności Strategii Spółki z aktualnym otoczeniem rynkowym oraz potrzebami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. („GK KGHM”). W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia Strategii Spółki na lata 2019-2023 („Strategia”). Wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju:

•Elastyczność – obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, digitalizacją i elektromobilnością,
•Efektywność – będącą odpowiedzią na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0,
•Ekologia – bazująca na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji,
•E-przemysł – oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0.

Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne, są nimi:

•Produkcja,
cel główny: „Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej”;

•Rozwój,
cel główny: „Zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych”;

•Innowacje,
cel główny: „Zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną”;

•Stabilność Finansowa,
cel główny: „Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój”.

•Efektywna Organizacja,
cel główny: „Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM”;

•Człowiek i Środowisko,
cel główny: „Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie”;

Każdy z celów głównych zdekomponowano na cele operacyjne, których zadaniem jest realizacja celu głównego. Każdy z sześciu obszarów strategicznych skorelowano też z czterema wymienionymi kierunkami rozwoju, tworząc macierz inicjatyw.

Każdy z obszarów strategicznych opomiarowano poprzez następujące wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators):

•Produkcja,
1. Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023.
2. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020.
3. Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023.

•Rozwój:
1. Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 roku.
2. Wzrost udziału wysokoprzetworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży GK KGHM do poziomu 10% na koniec 2030 roku.
3. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 roku.

•Innowacje,
1. Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi („B+R”) w GK KGHM w okresie 2019-2023.
2. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 roku.
3. Skierowanie min. 75% środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Głównego Ciągu Technologicznego.

•Stabilność Finansowa,
1. Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych.
2. Skrócenie cyklu konwersji gotówki.
3.Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w GK KGHM.

•Efektywna Organizacja,
1. Zapewnienie stabilności finansowej spółek GK KGHM działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 roku.
2. Zwiększenie o 20% efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 roku.
3. Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii.
4. Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze. Rozważane jest wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury.

•Człowiek i Środowisko,
1. Coroczna poprawa wskaźnika wypadków przy pracy - LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne) o co najmniej 20%.
2. Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 roku.
3. Do 2023 roku osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników GK KGHM na poziomie 70%.
Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. for the years 2019-2023


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“Company”) announces
that on 19 December 2018 the Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. for the
years 2019-2023, submitted by the Management Board, was approved by the
Company’s Supervisory Board.


In the face of macroeconomic changes in the minerals industry, as well
as the strong influence of worldwide megatrends, in the fourth quarter
of 2018 the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. decided that it
was necessary to review the Strategy of KGHM Polska Miedź S.A. This
decision was mainly dictated by:


•dynamic changes in the mining and metallurgical industries, caused by
macroeconomic, technological and legislative challenges,


•the evolution of directions of global economic growth – megatrends
impacting the mining industry, including technological breakthroughs,
demographic and social changes, shortages of natural resources, climate
change, the fluctuating strengths of global economies and rapid
urbanisation,


•prioritisation and adaptation of the investment program to the
Company’s financial capabilities, and


•partial realisation of the objectives and strategic initiatives under
the Company’s Strategy adopted in 2017.


The strategy review was aimed at ensuring the cohesion of the Company’s
Strategy with current market conditions and the needs of the KGHM Polska
Miedź S.A. Group (“KGHM Group”). As a result, the assumptions of the
Company’s Strategy for the years 2019-2023 (“the Strategy”) were decided
upon. Four strategic development directions were identified:


•Elasticity – mainly encompassing the concepts related to the 4.0
industry, digitalisation and electromobility,


•Efficiency – a response to the increasing competitiveness in the
production and mining industries and the 4.0 industry,


•Ecology – based on electromobility, development of pro-ecological
legislation, closed-circuit industry and environmentally-friendly
production,


•E-industry – based on automation, digitalisation, a knowledge-based
society and concepts of the 4.0 industry.


The aforementioned directions were reflected in individual strategic
areas with the following specified main targets:


•Production,


main target: “Maintain cost-effective Polish and international
production”;


• Development,


main target: “Increase the efficiency and flexibility of the KGHM
Group’s Polish and international assets”;


• Innovation,


main target: “Increase the KGHM Group’s efficiency through innovation”;


• Financial Stability,


main target: “Ensure long-term financial stability and the development
of mechanisms supporting further development”.


• Efficient Organisation,


main target: “Implement systemic solutions aimed at increasing the KGHM
Group’s value”;


• People and the Environment,


main target: “Growth based on the idea of sustainable development and
safety as well as enhancing the KGHM Group’s image of social
responsibility”;


Each of the main targets was broken down into operational goals, aimed
at the realisation of the main target. Each of the six strategic areas
was correlated to the four aforementioned development directions, which
resulted in the creation of the initiatives matrix.


Each of the strategic areas was measured by the following KPIs (Key
Performance Indicators):


• Production,


1. Mining production in Poland at the level of 450 thousand tonnes of
copper in ore, with an average yearly C1 cost not higher than 3800 USD/t
in the years 2019-2023.


2. Yearly average of daily ore processing in Sierra Gorda at the level
of at least 130 thousand tonnes – from 2020.


3. Average yearly metallurgical production in Poland at the level of 540
thousand tonnes in the years 2019-2023.


• Development:


1. Ensure the possibility of basing 35% of metallurgical production on
purchased copper-bearing materials, including scrap, to 2030.


2. Increase the share of highly processed copper products (OFE-Cu rod,
OFE-Cu granulate and end-application products) in the KGHM Group’s total
sales to the level of 10% at the end of 2030.


3. Satisfy 50% of KGHM Polska Miedź S.A.’s demand for electricity from
its own sources of energy generation and renewable energy sources by the
end of 2030.


• Innovation,


1. Ensure that 100% of innovation projects are realised pursuant to the
rules of a coherent model of innovation management and research and
development work (R&D) in the KGHM Group, in the years 2019-2023.


2. Increase expenditures on innovation and R&D work to the level of 1%
of KGHM Polska Miedź S.A.’s revenues by 2023.


3. Allocation of at least 75% of funds for R&D and innovation in the
years 2019-2023 to meet the challenges faced by KGHM Polska Miedź S.A.
in the Core Business.


• Financial Stability,


1. Basing the KGHM Group’s financing on long-term instruments.


2. Shorter cash conversion cycle.


3. Efficient management of market and credit risk by the KGHM Group.


• Efficient Organisation,


1. Ensure the financial stability of the Polish-based KGHM Group
companies, on the basis of their own activities, from 2022.


2. Increase the efficiency of support functions by 20% as a result of
centralisation and digitalisation of key back-office processes by 2023.


3. Achievement of key strategic targets, at the level of at least 80% of
the yearly goals assigned to them, in each of the years the strategy is
in force.


4. Flexible reaction to volatile macroeconomic, geological and mining
conditions. A halt in the Morrison mine’s production in Sudbury is being
considered.


• People and the environment,


1. Annual improvement of the Lost-time injury frequency rate (LTIFR –
for Polish assets) and the Total Recordable Incident Rate (TRIR – for
international assets) by at least 20%.


2. Maintain a participation budget at the level of 20% of the amount of
deductions for donations from the minerals extraction tax by 2020.


3. Achievement of a 70% level of commitment and satisfaction of the KGHM
Group’s employees by 2023.


The updated Strategy does not change the Company’s current approach to
business operations. KGHM Polska Miedź S.A. upholds its responsible
approach and its long-term thinking about the company’s future.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2018-12-19 Katarzyna Kreczmańska-Gigol Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl