90,72 zł
1,98% 1,76 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-30
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 27 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjętej Uchwałą Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r.

Spółka przekazuje poniżej zmianę wprowadzoną w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.:

W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd”

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration by the Court of an amendment to the Statutes of KGHM Polska
Miedź S.A.


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the
Company obtained the information that on 27 July 2018 the Regional Court
for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Section IX (Economic) of the National
Court Register, registered an amendment to the Statutes of KGHM Polska
Miedź S.A. with its registered head office in Lubin, adopted by the
Resolution No. 5/2018 of the Ordinary General Meeting dated 26 June 2018.


Below, the Company presents the amendment to the Statutes of the Company
KGHM Polska Miedź S.A.:


In § 20 sec. 2 after point 20), point 21) is added with the following
wording:


“21) acceptance of a uniform text of the Company Statutes, prepared by
the Management Board.”


Legal basis: § 5 point 1 of the Decree of the Minister of Finance dated
29 March 2018 on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018,
item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-30 Marcin Chludziński Prezes Zarządu
2018-07-30 Rafał Pawełczyk Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl