REKLAMA

KCI: wyniki finansowe

2021-11-25 17:14
publikacja
2021-11-25 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCISA_SSF_30.09.2021.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI SA
I. Przychody i zyski 78 101 70 350 17 133 15 837
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 596 10 443 3 202 2 351
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 442 6 516 2 071 1 467
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 710 11 146 594 2 509
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 011 -3 466 -2 196 -780
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 697 -5 654 811 -1 273
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 604 2 026 -791 456
VIII. Aktywa razem 561 980 545 854 121 302 118 283
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 95 114 91 776 20 530 19 887
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 387 810 380 389 83 708 82 428
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 435 12 484
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,81 6,62 1,47 1,43
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,81 6,62 1,47 1,43
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,10 0,03 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,10 0,03 0,02
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI SA
XVIII. Przychody i zyski 13 150 7 644 2 885 1 721
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 082 5 586 2 431 1 258
XX. Zysk (strata) netto 9 890 4 938 2 170 1 112
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 339 -1 522 -1 391 -343
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 329 4 406 730 992
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 283 -718 720 -162
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 273 2 166 60 488
XXV. Aktywa razem 456 776 445 029 98 594 96 435
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 32 306 27 939 6 973 6 054
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 424 470 417 090 91 621 90 381
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 435 12 484
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,19 6,08 1,34 1,32
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,19 6,08 1,34 1,32
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,07 0,03 0,02
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,14 0,07 0,03 0,02


Dane dla pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji
finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla
pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i
śródrocznego sprawozdania z przepływów pienięznych za okres od 1
stycznia do 30 września 2020 r.Dla pozycji wynikowych
przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca:9 miesięcy 2021 r. -
4,5585 zł9 miesięcy 2020 r. - 4,4420 złDla
pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:30 września
2021 r. - 4,6329 zł31 grudnia 2020 r. - 4,6148 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_KCISA_SSF_30.09.2021.BES.pdfGK_KCISA_SSF_30.09.2021.BES.pdf Grupa Kapitałowa KCI S.A. skonsolidowany raport kwartalny
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 r.zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki