9,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
JJ AUTO AG (JJO)

Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji - ESPI, informacje ogólne o spółce oraz główne obowiązki informacyjne.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
JJ AUTO AG
Temat
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji - ESPI, informacje ogólne o spółce oraz główne obowiązki informacyjne.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
Spółka JJ Auto AG ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji - ESPI. Z tym dniem Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Podstawa prawna: § 11 punkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).
Informacje ogólne o Spółce
Spółka, łącznie ze swoimi spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi, zwana dalej "JJ Auto" jest wyspecjalizowanym i dynamicznie rozwijającym się producentem i dostawcą części samochodowych. JJ Auto koncentruje się na obsłudze motoryzacyjnego rynku wtórnego i od czasu rozpoczęcia swojej działalności w 1998 r. zdobyła duże doświadczenie w branży oraz know-how dotyczący technologii. Główną działalnością JJ Auto jest produkcja własna i handel elementami złącznymi do pojazdów użytkowych, częściami i narzędziami samochodowymi oraz częściami do maszyn ciężkich.
Siedzibą Spółki jest Berlin, Niemcy. Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd miejscowy w Charlottenburg pod numerem HRB 149325 B. Spółka jest niemiecką spółką akcyjną (Aktiengesellschaft), utworzoną i zorganizowaną zgodnie z prawem niemieckim. Spółka została zarejestrowana w Niemczech. Od dnia 16 czerwca 2014 roku Spółka jest notowana na rynku regulowanym (General Standard) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
Akcjonariusze Spółki mogą mieć prawa i obowiązki różne od praw i obowiązków akcjonariuszy polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a niemieckie i polskie przepisy prawa mogą różnić się pod względem brzmienia, interpretacji i zastosowania.
Wskutek tego wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy może być dla polskich inwestorów w Spółce trudniejsze i bardziej kosztowne niż wykonywanie praw w spółce polskiej.
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będą się odbywać w Niemczech, co może utrudniać uczestniczenie w nich przez akcjonariuszy zamieszkałych w Polsce, jak również okazać się dla tych akcjonariuszy bardziej uciążliwe lub kosztowne w porównaniu z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy organizowanymi przez emitentów w Polsce lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być podejmowane większością głosów inną niż większość wymagana do przyjęcia równoważnych uchwał w polskich spółkach. Wszelkie powództwa mające na celu zakwestionowanie jakiegokolwiek działania korporacyjnego Spółki muszą być wnoszone do sądu niemieckiego i będą rozpatrywane przez ten sąd, zgodnie z prawem niemieckim.
Niemcy są dla Spółki macierzystym Państwem Członkowskim w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi, a Polska będzie jej przyjmującym Państwem Członkowskim. Dyrektywy UE przewidują różne kompetencje dla macierzystego Państwa Członkowskiego oraz przyjmującego Państwa Członkowskiego w odniesieniu do praw i obowiązków inwestorów w spółkach publicznych, w zależności od przedmiotu regulacji.
W konsekwencji, inwestorzy posiadający akcje Spółki pragnący przestrzegać wszystkich przepisów podczas wykonywania swoich praw lub wypełniania swoich obowiązków mogą być zmuszeni do zasięgania złożonych porad prawnych. Inwestor, który nie wypełni swoich obowiązków lub naruszy prawo podczas wykonywania praw z akcji lub dotyczących akcji może zostać obciążony karą grzywny albo skazany, lub może być niezdolny do wykonywania praw z akcji.
Spółka jest podmiotem dominującym nieprowadzącym własnej działalności operacyjnej. Zasadnicza część majątku i działalności Spółki jest zlokalizowana w Chinach, będących również miejscem stałego pobytu większości członków najwyższego kierownictwa Spółki. Pomijając pozyskiwanie finansowania dłużnego i nowego kapitału, płynność Spółki zależy głównie od dywidend i innych udziałów w zyskach wypłacanych przez Quanzhou Jianjiang Automobile Fittings Co., Ltd. (‘‘Quanzhou Jianjiang’’), jej produkcyjnej spółki zależnej działającej w Chinach. Spółka zależna prowadzi całość swojej działalności w ChRL. Inwestorzy powinni zatem mieć na uwadze fakt, że działalność ta jest i będzie narażona na większe ryzyko prawne, gospodarcze i polityczne niż w przypadku porównywalnej działalności prowadzonej na dojrzałych i bardziej rozwiniętych rynkach.

Główne obowiązki informacyjne
• Sprawozdanie roczne w ciągu 4 miesięcy od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego
• Sprawozdanie półroczne w ciągu 2 miesięcy od momentu zakończenia okresu sprawozdawczego
• Sprawozdanie śródroczne za pierwszy i trzeci kwartał lub pełne sprawozdania kwartalne sporządzane w okresie rozpoczynającym się po upływie 10 tygodni od początku danego półrocza a kończącym się na 6 tygodni przed jego zakończeniem w każdym roku obrotowym. Informacje ad hoc / raporty bieżące.
• Informacje o transakcjach zawieranych przez członków zarządu lub rady nadzorczej
• Wykazy osób mających dostęp do informacji poufnych
• Zawiadomienia o znaczących pakietach akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-25 Clement Hoo Baorong Ye CFO COO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.