REKLAMA

JHM DEVELOPMENT: Emisja obligacji serii „D”

2020-10-16 15:50
publikacja
2020-10-16 15:50
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Skierniewicach informuje, że w dniu 16.10.2020r odbyła się emisja 5.070 obligacji zwykłych na okaziciela serii D („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5.070.000,00 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Emisja Obligacji odbywa się w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i została skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania obligacji ani publicznej oferty obligacji, o której mowa w art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym nie ma wymogu sporządzania ani udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji, pomniejszone o koszty i opłaty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji, zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie Emitenta lub na spłatę obligacji serii B.
Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 30 grudnia 2023 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki