REKLAMA

IZOBLOK S.A.: wyniki finansowe

2020-03-25 17:07
publikacja
2020-03-25 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IZOBLOK_Raport_kwartalny_skonsolidowany__3Q_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-05-01 do 2020-01-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-05-01 do 2019-01-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZOBLOK
I. Przychody netto ze sprzedaży 150 065 160 004 34 865 37 184
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 774 -1 495 180 -347
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 410 3 516 792 817
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 306 997 536 232
V. Zysk (strata) netto 2 243 2 011 521 467
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 173 19 395 5 616 4 507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 729 -17 220 -402 -4 002
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 881 -766 -3 690 -178
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 6 563 1 408 1 525 327
X. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,77 1,59 0,41 0,37
XII. Stan na dzień 31.01.2020 Stan na dzień 30.04.2019 Stan na dzień 31.01.2020 Stan na dzień 30.04.2019
XIII. Aktywa/Pasywa razem 195 739 214 640 45 510 50 020
XIV. Aktywa trwałe 123 514 133 487 28 718 31 108
XV. Aktywa obrotowe 72 225 81 153 16 793 18 912
XVI. Kapitał własny 110 969 108 581 25 801 25 304
XVII. Zobowiązania razem 84 769 106 059 19 709 24 716
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 57 600 54 496 13 392 12 700
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 27 169 51 563 6 317 12 016
XX. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 87,58 85,70 20,36 19,97
XXII. Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego IZOBLOK S.A. 01.05.2019 r - 31.01.2020 r. 01.05.2018 r - 31.01.2019 r. 01.05.2019 r - 31.01.2020 r. 01.05.2018 r - 31.01.2019 r.
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 72 794 70 432 16 912 16 368
XXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 055 15 929 3 962 3 702
XXV. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 051 6 484 1 638 1 507
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 807 7 072 1 814 1 643
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 796 4 672 1 579 1 086
XXVIII. Zysk (strata) netto 5 386 3 695 1 251 859
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 496 9 780 4 297 2 273
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -383 -13 711 -89 -3 186
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 502 3 554 -3 369 826
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem 3 611 -377 839 -88
XXXIII. Średnioważona liczba akcji ( szt.) 1 267 000 1 267 000 1 267 000 1 267 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 4,25 2,92 0,99 0,68
XXXV. Stan na dzień 31.01.2020 Stan na dzień 30.04.2019 Stan na dzień 31.01.2020 Stan na dzień 30.04.2019
XXXVI. Aktywa/Pasywa razem 187 449 197 678 43 583 46 067
XXXVII. Aktywa trwałe 147 224 150 564 34 230 35 088
XXXVIII. Aktywa obrotowe 40 226 47 114 9 353 10 979
XXXIX. Kapitał własny 127 908 122 521 29 739 28 552
XL. Zobowiązania razem 59 541 75 156 13 844 17 514
XLI. Zobowiązania długoterminowe 43 155 38 267 10 034 8 918
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 386 36 889 3 810 8 597
XLIII. Liczba akcji (tys. szt.) 1 267 1 267 1 267 1 267
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 100,95 96,70 23,47 22,54


Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.01.2020 r.
oraz 30.04.2019 r. Wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono w następujący sposób:
pozycje dotyczące bilansu przeliczone zostały na wartości euro zgodnie z
kursami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego, czyli na dzień 31.01.2020 r. kurs ten wyniósł 4,3010
PLN/EURO na dzień 30.04.2019 kurs wyniósł 4,2911 PLN/EURO. Dane ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów
pieniężnych przeliczone były na wartości euro według średniego kursu z
każdego okresu, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym. Kurs ten za okres zakończony 31.01.2020 r. wyniósł
4,3042 PLN/EURO oraz za okres zakończony 31.01.2019 r. wyniósł 4,3031
PLN/EURO


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2019_2020.pdfGK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2019_2020.pdf GK IZOBLOK Raport kwartalny skonsolidowany 3Q 2019_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki