0,2220 zł
3,74% 0,0080 zł
IQ Partners SA (IQP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_roczny_IQ_Partners_S.A._za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 507 329 119 78
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 757) (1 937) (646) (456)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 134 (17 966) 31 (4 233)
IV. Zysk (strata) netto (2) (17 836) (0) (4 202)
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 541) (1 948) (361) (459)
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 153 851 36 200
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 391 837 326 197
VIII. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 (260) 1 (61)
IX. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
X. Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję) -0,0002 -0,7979 -0,0001 -0,1880
na 31.12.2018 na 31.12.2017 na 31.12.2018 na 31.12.2017
XI. Aktywa trwałe 2 101 14 641 489 3 510
XII. Aktywa obrotowe 12 127 391 2 820 94
XIII. Aktywa, razem 14 228 15 032 3 309 3 604
XIV. Zobowiązania długoterminowe 990 1 064 230 255
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 626 6 230 1 308 1 494
XVI. Kapitał własny 7 612 7 738 1 770 1 855
XVII. Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 198 5 359
XVIII. Pasywa, razem 14 228 15 032 3 309 3 604
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,3405 0,3462 0,0792 0,0830


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na Euro według następujących zasad:- poszczególne
pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według
średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2018 - 4,3000, a
na dzień 31.12.2017 - 4,1709-poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia do 31 grudnia - według kursu średniego, obliczonego jako
średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień miesiąca w danym roku; odpowiednio za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 r. - 4,2669, a dla roku 2017 - 4,2447


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport roczny IQ Partners S.A. za 2018r.pdfSkonsolidowany raport roczny IQ Partners S.A. za 2018r.pdf Skonsolidowany raport roczny IQ Partners S.A. za 2018 rok
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2018 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2019-04-10 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Dorota Kawka Forum Rachunkowości sp. z o.o. Dorota Kawka
2019-04-10 Grzegorz Klimaszewski Forum Rachunkowości sp. z o.o. Grzegorz Klimaszewski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.